1H I 16r 5 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. voor Bank van Leaning met Hulpbanken. Vóór de 2 ramen van de slaapkamer op de le verdieping van de dienstwoning, van het bijkantoor aan de Koningin Emmakade, werden tochtramen aangebracht. Gemeente-Apotheek aan de Prinsestraat. In het verbandstoffenmagazijn werd een vaste kast gemaakt. moeten dienen voor de Gemeentelijke inrichtingen, zal in het begin van 1919 voor exploitatie gereed zijn. De omvang die de werkzaamheden bij Gemeentewerken in de laatste jaren hadden verkregen, was oorzaak, dat Burgemeester en Wethouders het wenschelijk achtten dezen dienst te splitsen. Op voorstel van genoemd College werd in beginsel in de Raadsvergadering van 4 April 1918 tot deze splitsing besloten, tot invoering waarvan als het meest gunstige tijdstip werd geoordeeld den Isten Juli 1918, datum waarop de toenmalige Directeur, de heer I. A. Lindo, den dienst met eervol ontslag ging verlaten. Deze splitsing had in hoofdzaak ten grondslag de af scheiding van de werkzaamheden, voortvloeiende uit grondbedrijf, woningdienst, Volkshuisvesting en woning- beurs, die in een nieuwen dienst vereenigd werden onder den naam „Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting”, aan welks hoofd een Directeur werd benoemd. Wegens het ontbreken van een beheersverordening kon deze nieuwe dienst zich nog niet op de gewenschte wijze ontplooien en bleef voorloopig de splitsing hoofdzakelijk beperkt tot de Directie. 3. DE WERKEN. De navolgende werkzaamheden werden uitgevoerd en kwamen in uitvoering ten behoeve van de Gemeente of van andere Bedrijven. A. E i g e n d o m m en, niet bestemd den pu blieken dienst. Schouwburg. De houten vloer met liggers in de gang van het souster- rain bij het orkest werd vernieuwd; eenige privaten werden vernieuwd. In het perceel Schouwburgstraat No. 6 werden eenige vertrekken tot kantoorlokalen ingericht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 682