I 66 M a a t- I 32 A., 97 e.A.; 346, groot 2 H.A., 32 A., 16 c.A.; 492, groot 3 H.A., 6 A., 94 c.A. en 479, groot 3 H.A., 10 A., 72 C.A., een en ander voor f 90.200,en zulks met het oog op de onmiddellijke begrenzing aan of by de Gemeentegrens, ter plaatse waar in het plan van uitbreiding van ’s-Gra- venhage het z.g.n. „Zuiderpark” is ontworpen; van Mevrouw H. M. S. v a n T e t s v a n G o u- driaan, geboren Baronesse Schimmelpen- n i n c k v a n d e r 0 y e, e.a., de perceelen weiland, bene vens de daarvoor gelegen gedeelten van den Benoorden- houtscheweg en van de Bosehsloot, kadaster Sectie P, Nos. 174 tot en met 180, te Kamen groot 3 H.A., 84 A., 65 c.A., een en ander voor f 130.800,en zulks ten behoeve van de doortrekking van den Benoordenhoutscheweg tot aan de grens der gemeente Wassenaar en voor het ver zekeren van eene behoorlijke bebouwing aldaar. en onteigend: van de Naamlooze Vennootschap s e h a p p ij „S t a d h o u d e r s 1 a a n” tot Exploita tie van Onroerende goederen, een perceel grond aan het Carnegieplein, groot 4 A., 82 c.A., kadaster Sectie N, No. 6579, gedeeltelijk, tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 15.524,en zulks ten l>ehoeve van het maken van eene straatverruiming ter verbin ding van het Carnegieplein vóór het Vredespaleis. van Jhr. C. H. C. A. van S ij p e s t e y n, de tusschen de Laak en de Broeksloot, langs de Spoorbaan der Hol- landsehe Ijzeren Spoorweg Maatschappij, gelegen per ceelen, kadaster Sectie A I, Nos. 69, gedeeltelijk, groot 8 A., 80 c.A.; 70, gedeeltelijk, groot 11 A., 50 c.A.; 83, groot 4 A., 70 c.A.; 84, groot 6 A., 40 c.A.; 68, gedeeltelijk, groot 1 A., 30 c.A.; 63, gedeeltelijk, groot 65 c.A.; 64, gedeeelte- Ijjk, groot 17 A., 20 c.A.; 65, gedeeltelijk, groot 30 A., 60 c.A.; 67, gedeeltelijk, groot 32 A., 40 c.A.; 72, gedeeltelijk, groot 8 A.; 71, gedeeltelijk, groot 22 A.; 90, groot 2 A„ 20 c.A. en 91, groot 50 c.A., tegen betaling van een scha deloosstelling van f 15.790,69,en zulks voor het maken van een verbindingsspoor tusschen het Openbaar Slacht huis en den spoorweg AmsterdamRotterdam. In erfpacht werden uitgegeven: aan C. B1 a d, een perceel grond aan de Brugsche

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 68