16F 16 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. de aan pleinen. 1". Straten e n 1. 18.181 M’. 2. 1.144 3. 982 4. 560 5. 60 6. 7. De door de Militairen ontruimde scholen werden voor het onderwijs in orde gebracht. In gebruik werden genomen: de tijdelijke Hoogere Burgerschool voor meisjes Beeklaan en de school aan de Reamurstraat. 15.585 6.356 b. Straten, pleinen, riolen, slooten, drinkbakken, pompen en waterplaatsen. Het verrichten van de jaarlijksche schoonmaak in de Gemeente-scholen en gebouwen en het herstellen van ge broken glasruiten in deze gebouwen te ’s-Gravenhage, werd dit jaar wederom in eigen beheer uitgevoerd. Ook was dit het geval met de kleine voorkomende onder- houds- en vernieuwingswerken aan de gebouwen zoowel aan die, behoorende tot deze rubriek als behoorende tot rubriek A en aan de scholen, voor zoover deze gebouwen en scholen niet onder Scheveningen behooren. Overigens werd alles openbaar of onderhands aanbe steed. De bestrate oppervlakte, die 3.743.318 M2. bedroeg op 31 December 1917, vermeerderde dit jaar met 42.868 M-’. en bedroeg dus 3.786.186 M2. op 31 December 1918. Bovengenoemde uitbreiding ontstond door de volgende werken: voltooiing plannen bestrating van reeds aangelegde zandbanen in het Laakhavenkwartier, enz het maken van overwegen en inritten op nog onbestraten grond het bestraten van door particulieren koste loos afgestanen grond het verruimen van straten en het afronden van hoeken het bestraten van nieuw aangelegde straten en straatgedeelten het bestraten van grintwegen, enz. Het onderhoud werd uitgevoerd door de Maatschappij tot uitvoering van werken, voorheen J. v. d. Elshout Gzn. te Scheveningen, voor den prijs van f 0.421 per M’., zijnde haar het werk voor dien prijs gegund voor het jaar 1918. van trottoirgedeelten in bouw-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 693