3 Oud-Wethouders. B. Registers van Bevolking. De Bevolkingsboekhouding in kaartsysteem voldoet in alle opzichten. In het belang eener richtige byhouding der Bevolkings registers werden 12156 personen per post gewaarschuwd tot het doen van aangiften van verhuizing of van vesti ging in de Gemeente, terwijl in het afgeloopen jaar 10230 perceelen met 23325 gezinnen door de controleurs bij het Bevolkingsregister werden gecontroleerd. Ingeschreven werden als komende van elders 24 403 personen. Afgeschreven werden als vertrokken naar elders 19273 personen. De verhouding der sterfte is minder gunstig geweest dan in het jaar 1917. Op 31 December fungeerden als onbezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de heeren: Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Oud-Burgemeester. A. C. A. van Vuuren, Wethouder. Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, Leden van den R. A. van Sandick, 5 Raad. J. C. Jansen, J Mr. J. D. Verbroek, J. Sjmons, Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, Oud-lid van den Raad. Op gemeld tijdstip fungeerden als bezoldigd Ambte naar van den Burgerlijken Stand, de Ambtenaren ter Secretarie B. J. Warnars, W. H. van dek Heijden, L. J. van der Wulp, M. W. C. Korpel, L. F. van den Belt, G. W. Nieuwstraten, P. J. F. van Betten, Plaatsvervangend Ambtenaren W. M. Joosten, S van den Burgerlijken Stand. Bij de vaststelling van het bevolkingscijter en de daaraan verbonden becijferingen, strekte het bevolkings cijfer, aangewezen bij Provinciaal Blad van Zuid-Holland No. 45 van 4 Juni 1918 A. No. 807, tot uitgangspunt. i i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 6