16F 24 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Het baggeren en op diepte houden van de vaarten en graehten geschiedde in eigen beheer. Er werd 5.659 Ma. grond en 21.588 M3. bagger uit de grachten verwijderd. 2°. Vaartverbetering. Wegens de tijdsomstandigheden kon de H.IJ.S.M. nog geen begin maken met de werken tot ophooging van de spoorbanen naar Rotterdam en Scheveningen. Wel werd een bestek voor de hulpbaan door deze Maatschappij inge diend, doch wegens de hooge kosten, die dit werk zal mede brengen en de omstandigheid, dat de H.IJ.S.M. niet over Door den aannemer van het onderhoud zijn voorts de volgende werken verricht: het verbeteren van eenige gedeelten paardenpad langs de Johan de Wittlaan, de Nieuwepark-laan en den Scheve- ningsche Weg, door het daarin verwerken van grindzand. De landhoofden van de voormalige brug der H.IJ.S.M. over de Afzanderijvaart, tusschen de Koningin Emma- kade en de Waldeck Pyrmontkade, werden afgebroken en de kaaimuren en glooiingen ter plaatse doorgetrokken. De Haringkade, de Raamweg, de Sparren weg en de Ver- Huëllweg werden in het voorjaar gedeeltelijk overgeteerd. Het teren van wegen geschiedde in zeer beperkte mate, daar het teermateriaal zoo goed als niet te bekomen was. Bij Raadsbesluit van 4 Maart 1918 werd met het Rijk (Ministerie van Landbouw) overeengekomen door de Ge meente in beheer en onderhoud te doen nemen den weg langs den Koekamp en Maliebaan, de Boorlaan, den weg tusschen den Rijksweg naar Leiden en den Bezuidenhout- schen Weg in N.-W. richting gaande tot den Benoordenhout- schen Weg en de verlengde Laan van Nieuw Oost-Indië, de laatste voor zoover deze buiten de verharding valt, welke in beheer en onderhoud was bij Waterstaat. De 5 M. breede strook verharding van dezen weg is bij de Wet van 3 Juni 1918 (S.B. 342) aan de Gemeente in beheer en onder houd overgedragen. 1°. Grachten en vaarten. d. Rivieren, kanalen, vaarten en bjjbehoorende wer ken, als: waterkeeringen, overlaten, lünpaden, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en laadplaatsen, bruggen, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 701