1 16F 4°. 26 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 42.223.657 M’. Te zamen 14.074.532 458.953 Visschershaven. Totaal 53.725 M3. a Dat is gemiddeld of of Het volgens het bestek beschikbare baggermaterieel bestaat uit een emmer-baggermolen, een sleepboot en twee onderlossers. Gedurende een korten tijd is een zandzuiger aanwezig geweest waarmede voor een gedeelte het zand in den in gang naar de binnenvoorhaven is verwijderd. Wegens per maand, 3.212.670 per week, per etmaal. De natuurlijke loozingen hadden verder met uitzonde ring van sommige dagen, waarop loozing werd belet door te hooge zeestanden (32 getijden) geregeld plaats tot den laatsten dag van het jaar. De in zee geloosde hoeveelheid bedroeg: in October13.647.392 M3. in November13.306.558 in December15.269.707 Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 1.922.500 M3., welke voor rekening van de Gemeente van 18 tot 29 November kunstmatig zijn opgebracht, teneinde het over tollige zand met kracht uit den mond van het Afvoer kanaal te spuien en 6.352.500 M3., welke gedurende de maan den October en December op verzoek en voor rekening van Delfland kunstmatig zijn opgebracht. In het geheel zijn in 1918 geloosd 185.508.900 M’. Wegens een op 25 November 1917 in de haven gezonken mijn werd, met het oog op het daaraan verbonden gevaar, het baggerwerk in de haven tijdelijk gestaakt. Na ver wijdering van de mijn op 18 September 1918 werd het baggerwerk hervat. Door den aannemer A. Prins Thzn. te Sliedrecht, werd, overeenkomstig bestek N°. 27, dienst 19151919, 53.725 M’. grond gebaggerd (in de vaartuigen gemeten) en wel: in den ingang naar de binnenvoorhaven 22.771 M3. in de binnenvoorhaven30.954 In de binnenhaven Nihil.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 703