16 F 27 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 5o. Bruggen. 6°. Kaaimuren beëindiging van het contract tusschen het Rijk en boven genoemden aannemer, bevindt zich sinds 19 November geen baggermaterieel ten dienste van het Rijk in de binnenhaven. Behalve voor het gewone onderhoud der dienstgebouwen, dat openbaar was aanbesteed, had het onderhoud der wer ken in eigen beheer plaats. Het: bestond voornamelijk in het in orde houden der bestratingen, het teren van remmingwerken en ducdalven, het vernieuwen en herstellen van eenige stuk gevaren, als mede van enkele uit anderen hoofde voor vernieuwing in aanmerking komende gordingen van de remmingwerken en van eenige dekdeelen van den N.W. loopsteiger, het in orde houden der koolaschpaden en prikkeldraadafraste ringen, het maken van drie trappen in de basaltglooiing onder den loopsteiger aan de N.W. zijde van de binnen haven; het herstellen van kettingen van remmingpalen aan den Z.O. kaaimuur en het uitvoeren van herstelwerk aan basaltglooiingen. De pontons lagen het geheele jaar nog ter beschikking van het Departement van Oorlog; aan deze konden der halve dezerzijds geen onderhoudswerken geschieden. Het gewone onderhoud der kaaimuren geschiedde in eigen beheer; de werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk in het herstellen, vernieuwen en invoegen van metselwerk eii vernieuwen van schoeiinghout. De kaaimuur langs de Haringkade werd over een ge deelte van ±25 M. vernieuwd. Het onderhoud van de bruggen en het verfwerk had in, eigen beheer plaats. De gewone onderhoudswerken bestonden in hoofdzaak in het herstellen en vernieuwen van dekken, het schoon maken, afbikken en verven van ijzeren binten, het her stellen en invoegen van metaalwerk en het schoonmaken en smeren van de machinedeelen der beweegbare bruggen. Over de Laak werd ten N.O. van den Rijswijksehe Weg ten behoeve van de bewoners der nieuwe wijk aan den Trekvliet een hulpbrug gebouwd. De hulpbrug Wagenbrug werd op het einde van het jaar herbesteed, welke herbesteding met gunstigen uitslag werd bekroond, zoodat met den bouw dezer hulpbrug nog in 1918 een aanvang werd gemaakt. en beschoeiingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 704