16F 28 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Gemeentebegraafplaats. e. f. Spoor- en tramwegen. h. Verschillende Zaken. Monumenten. Standbeeld Johan de Witt. Op de Plaats werd opgericht een standbeeld van Johan de Witt en krachtens het in de Raadszitting van 16 Juli 1917 genomen besluit in vollen en vrijen eigendom door De duinen langs het Strand en den Strandweg werden voor een gedeelte opnieuw met helm beplant; de helmbe- plantingen, de draadafrasteringen en de bestrate glooiin gen der duinen langs de Z.O. zijde van den Strandweg wer den zooveel mogelijk in goeden staat onderhouden. Het droge strand nabij Visschershaven werd over het ge heel en het natte strand plaatselijk eenigszins verlaagd, verder N.waarts tot strandpaal No. 101 viel van het natte strand eenige verhooging te constateeren, terwijl ook het droge strand bij genoemden strandpaal gedeeltelijk ver hoogd werd. Nabij strandpaal No. 100 werd het geheele natte strand verhoogd, tegenover het Grand Hotel was dit alleen in de omgeving van de laagwaterlijn het geval; daartegenover onderging het natte strand tegenover het Kurhaus en nabij strandpaal No. 99 nabij genoemde lijn een meer of minder aanmerkelijke verlaging. Overigens bleef het strand vrijwel stationnair. Met de doortrekking van lijn 3, teneinde de lengte tus- schen remise en Valkenboschplein in exploitatie te kunnen brengen, is een begin gemaakt. Een voorstel werd bij den Raad aanhangig gemaakt om tot electrificatie der stoomtram S.S. naar Scheveningen te geraken, omtrent welke nieuwe concessie in beginsel overeenstemming is verkregen. De algemeene begraafplaats werd naar behooren onder houden. Gedurende het afgeloopen jaar zijn geleverd: 4 2de klasse grafzerken. Gedeelten rasterwerk aan de zijde van de Delistraat werden vernieuwd. 7°. Duinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 705