16F 4. GEBOUWEN c.a. TEN BEHOEVE VAN HET BEDRIJF. 29 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Tkomso nmo nurnen t. Perceel Bierkade 4. De bouw van de nieuwe gebouwen, waarmede in 1914 een aanvang was gemaakt, had in> het afgeloopen jaar geen voortgang, daar door de bijzondere tijdsomstandigheden groote onzekerheid bestond of de benoodigde materialen in voldoende hoeveelheid konden worden verkregen, en bovendien de prijzen der materialen zoo buitensporig hoog waren, dat de kosten van den bouw een niet te wettigen overschrijding der toegestane gelden tengevolge zou heb ben, zoodat de bouw beperkt bleef tot den nieuwen Z.-W. gevel, de loodsen en dienstwoning aan het Zieke en de fundeering met kelder van het voorgebouw aan het Groene wegje. In de achterkamer van perceel Huygenspark 25 werd een jalouzieventilator aangebracht. Wegens huuropzegging van perceel Bierkade 5, waarin tijdelijk gevestigd waren de bureelen voor de Administratie en Boekhouding, werd het perceel Bierkade 4, dat in middels door de Gemeente was aangekocht, voor tijdelijke huisvesting van genoemde bureelen ingericht. De aanrecht met gootsteen in de keuken van de woning werd vernieuwd. Bureelen Gemeentewerf met bijgebouwen, woningen, loodsen en bergplaatsen. Magazijn met woning aan den Z.-O. Buitensingel. (Zandpoort). Op het Thomsonplein werd een gedenkteeken, ter nage dachtenis van Majoor Thomson, opgericht en krachtens het in de Raadszitting van 1 October 1917 genomen besluit in vollen en vrijen eigendom door de Gemeente overge nomen van het Nationaal Comité tot huldiging der nage dachtenis van Majoor Thomson. do Gemeente overgenomen van de Commissie voor het standbeeld van Johan de Witt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 706