68 aan A. Breetvelt, een perceel grond aan de Wal* dorpstraat, de 1ste Waldorpdwarsstraat en het Leegh- waterplein, groot 3 A., 99 c.A., kadaster Sectie A D, No. 3037, tot en met 20 Februari 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 359,10; aan h e t R ij k, een perceel grond aan de Fanius Sehol- tenstraat, groot 2 A., 73 c.A., kadaster Sectie A D, Nos. 2217 en 2256, tot en met 20 Februari 1928, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 477,75; aan de Naamlooze Vennootschap „N a a ra io o z e Vennootschap Boes* Stoommeubel- f a b r i e k e n”, a. een perceel grond aan de derde Van-der-Kunstraat, groot 11 A., 35 c.A., kadaster Sectie A C, No. 319 en b. een perceel grond aan de derde Van-der-Kunstraat op den hoek van het Leegh water plein, groot 8 A., 92 c.A., kadaster Sectie A C, No. 331, een en ander tot en met 13 Februari 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van: voor het onder a vermelde perceel f 794,50 en voor het onder b vermelde perceel f 802,80; aan Chr. A. van den A b e e 1 e n, de onderscheiden lijk aan de noord-oostzijde en zuid-westzijde van het bij onderhandsche akte van 14 April 1836 in erfpacht uitge geven gedeelte van het perceel Sectie A G, No. 1201 gele gen, 17 c.A., 9 d.M2. groote gedeelten van dat perceel, tot en met 22 November 1934, tegen betaling van een jaar lijkschen canon van f 2,60; aan J. v a n V1 i e t, een perceel grond op den hoek van de Statenlaan en de Doornstraat, groot 4 A., 86 c.A., ka daster Sectie A K, No. 6192, tot en met 28 Februari 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 607,50; aan W. A. Snellen, een perceel grond aan de Yper- schestraat, groot 39 c.A., kadaster Sectie V, No. 3893, tot aan A. van der Hoek Azoon, de perceelen grond aan de Statenlaan en aan de van Boetzelaerlaan, te za- men groot 4 A., 39 c.A., kadaster Sectie A K, Nos. 6159, 6160 en 6154, tot en met 13 Februari 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 548,75; I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 70