16 F 49 48 16* Rang. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Rang. Toelichting. N A A M bpzichter-teekenaar 2e kl. .1 1 Augustus. H. J. de Haas behrijver. Aard van het ontslag. Toelichting. Met ingang N A A M J i 16 Juni. Ie Klerk. I Binnensluiswachter. Met ingang van. Aard van het Dienst verband. Ipzichter-teekenaar 2e kl. Schrijver. loofd-Commies. Inderbaas. idjunct-Directeur. lirecteur. idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem. i 1 Juli. 1 Mei. i 1 April Was tijdelijk schrijver. Opnieuw verlengd. Was tijdelijk Opz.-teekenaar 2e kl. Was tijdelijk schrijver. Was Boekhouder le klasse. Was voorman-timmerman. Th. M. Gundlach W. Greve G. Albers L. M. Haring C. M Simonsz J. Klinge H. A. J. v. Wouw H. H. v. Veen J. v. Os Jhr. Ch. D. A. G. Everts M. H. J. v. Leth W. H. B. v. Boven Voor één jaar. In vasten dienst. loekhouder le klasse. irehitect-Afd. Chef. Architect. e Klerk. 'ommies. 'eehnisch-opzichter le kl. Idem, 1 Maart. 1 Pp verzoek eerv. verleend 1 September. 1 26 Juni. 8 October. 1 1 1 1 Juli. Ontslag werd verleend aan 1 Augustus. 1 1 1 November. 1 21 December. .1 15 J. M. P. Peters G. Damstra L. Francke A. H. de Haan F. v. Rossum H. G. Verdoom F. Ch. J. v. d. Steen v. Ommeren P. Bakker—Schut I Adjunct-Directeur. 2e Klerk. Opziehter-teekenaar 2e kl. voor den duur van de 1 voorbereiding voor den bouw van het 2e wonin- gencomplex ten Z.-W. van het Afvoerkanaal. W. Hubertj Schrijver. Was Ingenieur-Afd. Chef. Bij den dienst der Stadsontwikke ling en Volkshuisvesting. Idem, Idem, Idem, Idem, Idem, Idem, Voor den duur van d( bouw van de arbeiders woningen bedoeld in he Raadsbesluit dd. 6 «Tui 1914. In vasten dienst. Voor één jaar. In vasten dienst. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 718