16F Belooningen. 55 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. benoeming tot werklieden werkman 1 20 T) 296 werklieden 342 639 werklieden Bedrag. f Totaal 225.787'/2 f 772.923,87 5 Verdeeling der arbeidsdagen. Gewerkt Gewoon verlof. Buitengewoon verlof Militair verlof Verlof op feestdagen Ziek Ongeval De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeeling enz. van het aantal arbeidsdagen over 1918. 1 1 werkman werkman 714.886,63 13.518,31 1.457,54 20.771,955 20.420.29 5 1.869,145 wegens onderbaas wegens lichamelijke onge schiktheid en eindigde het dienstver band wegens het neerleggen van den arbeid van wegens overlijden van. Af 1 werkman 297 werklieden 9 werklieden 276 werklieden Aan de hieronder genoemde werklieden werd door Bur gemeester en Wethouders, wegens 25- en 40-jarigen trouwen 207.847'/2 3.462'/, h 296 Ij 1.508'/2 I 6.279 5.925 469 Vast aangesteld werden in den loop van het jaar zoodat op 31 December 1918 bij de Ge meentewerken in vasten dienst waren Op genoemden datum waren in tijdelijken dienst werkzaam, om na gebleken geschikt heid vast te worden aangesteld Totaal terwjjl op dien datum in lossen dienst werkzaam waren zoodat op 31 December 1918 in het geheel bij de Gemeentewerken werkzaam waren Aantal dagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 723