16F 56 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Straffen. 7. FINANCIEEL OVERZICHT. Rekening van de gemeentewerken over In het jaar 1918 moest 244 maal eene boete lager dan f 0.26 en 10 maal eene boete hooger dan f 0.26 worden op gelegd. In 53 gevallen kon met een voorwaardelijke straf, in 69 gevallen met eene waarschuwing en in 1 geval met eene mondelinge berisping worden volstaan. In totaal werd dit jaar een bedrag van f 36.39 aan boeten ingehouden. dienst een eervolle vermelding toegekend al- of niet ge paard gaande met een gratificatie en een dag extra verlof: P. Boef, baggerman en J. Reyns, kantonnier een eervolle vermelding, gepaard gaande met een gratificatie van f 25, en een dag extra verlof. W. Hoogenraad baggerman, idem met een gratificatie van f 10, G. Richel, behanger-stoffeerder, C. L. P. Rens, opperman en G. Noest, smid een eervolle vermelding. Omtrent de rekening van de Gemeentewerken over 1918 valt het volgende op te merken. Tengevolge van de omstandigheid, dat bij de vaststel ling voor de begrooting van dit bedrijf in hoofdzaak alleen rekening gehouden kan worden met de jaarlijksche, aan dit bedrijf opgedragen onderhoudswerken, en dus niet met de werken, tot de uitvoering, waarvan eerst na de vast stelling dezer bedrijfsbegrooting wordt besloten, is het onvermijdelijk, dat de uitkomsten van dit bedrijf steeds belangrijk met de in de bedrijfsbegrooting opgenomen be dragen zullen verschillen. Zoo zijn voor 1918 de aanlnerkelijke verschillen in de uit komsten van de artikelen II en III der Baten en Lasten met de voor die artikelen in de begrooting uitgetrokken bedragen, alleen hier aan te wijten, terwijl deze omstandig heid bovendien tot een bedrag van niet minder dan rond f 400.000,van invloed is geweest op de overschrijding van artikel I der Baten en Lasten. Voor het overige moet de oorzaak van het verschil op dit artikel gezocht worden in de verhooging van de arbeids- loonen der werklieden en in de voortdurende stijging der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 724