I 16F 57 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. materiaalprijzen in 1918. Deze beide laatste factoren waren oorzaak, dat ook voor „onderhoudskosten” artikel IV der Lasten en op enkele onderdeelen van artikel V, „alge- meene onkosten” der Lasten belangrijk meer moest worden uitgegeven dan oorspronkelijk was geraamd. De overschrij ding van andere onderdeelen van artikel V der Lasten is het rechtstreeksche gevolg van de vermeerdering der werkzaamheden, in verband met de na de vaststelling der bedrijfsbegrooting aan dit bedrijf verstrekte opdrachten. De hoogere uitgaaf op artikel VI „Renten” der Lasten houdt verband met de aanzienlijke bedragen, die in den loop van het jaar aan dit bedrijf voor het nakomen zijner verplichtingen tijdelijk als kasgeld moesten worden ver strekt. De overschrijding van artikel IX „onvoorzien” der Lasten is uitsluitend het gevolg van de vermeerdering van den duurtebijslag in 1918. De onbelangrijke verschillen in de uitkomsten van de overige artikelen met de oorspronkelijke geraamde bedra gen, geven tot bijzondere opmerkingen geeue aanleiding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 725