16 F 16 F 59 58 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. I KEN ING 1918. BEI) RIJ F SR BATEN. LASTEN. I. I. f 2.059.511.4 1.259.427,76 f 1.748.005,85 f f II. II. 3.641.309.9 26.176,22 18.500,— 3.750.549,35 n n n Ill. III. 505.3697 131.728,— 180 843,73 592.395,06 s r> V. 61.502.1 36.787,50 IV. Onderhoudskosten H 14.350,— 9 566,24 522.890,a 376.800,— V. Algemeene onkosten van 133.023,4 41.341,72 1.000,— 1.485,77 5 VI. Renten n n VI. 26.931,1 29.384,93 VII. Afschrijvingen Memorie. 2.000,— 2.430,34 Oninbare Posten VIII. n 'II. 163.048.4 82.033,09 Onvoorzien IX. van n n Memorie. 5.978,97 II. Bijzondere Inkomsten 3.627,20 3.127,20 i f 1.976.003,— f 1.976.003,— f 7.113.588,09 s hziOn De Administrateur-Boekhouder, VAN BENTHEM. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Renten enz. Opbrengst uit de exploitatie Privaatinrichtingen Opbrengst van oude materialen, I afval en diversen De Directeur, J. LELY. .u Kasgeld, Disconto, I f 7.113.588.01 Opbrengst van de voor rekening der Gemeente ten behoeve van den buitengewonen dienst uit te voeren werken en leveringen I en te verrichten diensten Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Opbrengst van de voor rekening der Gemeente ten behoeve vhn den gewonen dienst uit te voe ren werken en leveringen en te verrichten diensten Kosten van de voor rekening der Gemeente ten behoeve van den gewonen dienst uit te voeren werken en leveringen en te ver richten diensten Inhoudingen wegens gebruik van woning, vuur en licht, door het personeel Kosten van de voor rekening der Gemeente ten behoeve van den buitengewonen dienst uit te voe ren werken en leveringen en te verrichten diensten Opbrengst van de voor rekening I van anderen uit te voeren wer ken en leveringen en te ver- richten diensten 2.748.055,15 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 726