O 16F f hj 60 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. B A T E N. Begroot bedrag. I Werkelyk bedrag Artikel I. 123 f 10.612.-11 6.668,90 f b 126 32.090,8( 22-199,81 c H27 16.389.4' 14.782,94 n d 130 669,3: 1 603,28 136 e 4 558,2) 2.888,90 143 658.31 597,75 n 64.978,6) Over te brengen f 48.741,58 f Opbrengst van de voor rekening der Gemeente ten behoeve van den gewonen dienst uit te voe ren werken, en leveringen en te verrichten diensten. enz enz. De opbrengst vloeit voort uit: Het verrichten van bode- en an dere diensten ten behoeve van de* Gemeentesecretarie 'i Het verrichten van diensten bij het houden der loting voor de Nationale Militie Het onderhouden van de gebou- wen bestemd voor de vergade- ring van den Raad en van Bur- gemeester en Wethouders en voor de Secretarie der Gemeente Onderhoud en verstrekking van meubelen en stoffeering voor die gebouwen a Onderhoud van het gebouw en onderhoud en verstrekking van meubelen en stoffeering voor het Oud-Archief Het inrichten en ontruimen van de stembureelen, alsmede ver strekkingen daarvoor, ten be hoeve van het uitoefenen der kiesverriehtingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 727