70 met 10 April 1993, tegen betaling van een jaarlijksehen canon van f 240,—; aan deVereeniging „Sint Joseph Patro- n a a t s Commissi e”, een perceel grond aan het Hof- wijckplein, groot 3 A., 57 c.A., kadaster Sectie A D, No. 3054, tot en met 23 April 1993, tegen betaling van een jaarlijksehen canon van f 446,25; aan J. A. M. V e r h e y e n, een perceel grond aan het Hofwijckplein, groot 3 A., 68 c.A., kadaster Sectie A D. No. 3055, tot en met 23 April 1993, tegen betaling van een jaarlijksehen canon van f 460, aan H. vander Zwau Wzn., en P. v a n d e r Z w a n Wzn., een perceel grond op den hoek van den Treilerweg en de Treilerstraat, groot 9 A., 80 c.A., kadaster Sectie A K, No. 6325, tot en met 28 Februari 1993, tegen betaling van een jaarlijksehen canon van f 882,—; aan de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs „De Ge u zen w ij k”, een per ceel grond aan den Westduinweg en de van-Boisotstraat. groot 9 A., 24 c.A., kadaster Sectie A K, No. 6046, tot en met 23 April 1993, tegen betaling van een. jaarlijksehen canon van f 831,60; aan A. VanderHoek Azoon, drie perceelen grond aan de Statenlaan en wel de perceelen kadaster Sectie A K, No. 6193, groot 2 A., 54 c.A. en No. 6194, groot 2 A.. 55 c.A., alsmede van het perceel, kadaster Sectie A K, No. 6345, het gedeelte, groot 2 A., dat te voren in die Sec tie bekend was als No. 6195, tot en met 15 Mei 1993, tegen betaling van een jaarlijksehen canon van f 317,50 voor het perceel No. 6193, f 318,75 voor het perceel No. 6194 en f 310,voor het bedoelde gedeelte van het perceel No. 6345; aan de N a a m 1 o o z e Vennootschap „S t o o m- bootreederij voorheen J. A. van der S c h u ij t”, een perceel grond aan de Goudriaankade, groot 7 A., kadaster Sectie A D, No. 3045, tot en met 28 Februari 1993, tegen betaling van een jaarlijksehen canon van f 700,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 72