16 F JiiS i f 1.298.437.17 f 1.182.898,79 183 80.820,12 60.984.3! 183 20.099,28 29.783.7; 26.908,59 48.117,6 184 af 60.380,46 81.593,7 67,7 186 3.515,6 2.271,33 187 11.127,5 15.787.89 64 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. ac JT ad n ae n ah n n ai Over te brengen Het onderhouden en exploiteeren der werken van het Afvoerka naal naar zee, met inbegrip van de daarbij behoorende dienstge- .bouwen met meubelen Overgebracht Het onderhouden van de havens, vaarten, kaaimuren, schoeiin- gen, sluizen en andere water werken, met inbegrip van de ge bouwen voor den havendienst en het daarbij behoorende meu bilair 183 Het onderhouden en exploiteeren van het gemaal van het Af voerkanaal met inbegrip van de daarbij behoorende dienstge bouwen met meubelen Het onderhouden van de werken der Visschershaven te Scheve- i ningen met aanhoorigheden, j met inbegrip van de daarbij be- hoorende dienstgebouwen Onderhoudswerken aan klokken, horlogiën, speelwerken en der- gelijke Het onderhouden van de gebou wen en van verschillende ande re werken ten behoeve van de Algemeene Begraafplaats Het onderhouden van de terrei nen en gebouwen in gebruik bij den Gemeentelijken Reinigings dienst n f 1.389.462,48 f 1.533.626," t«! o C 296,02 ag 185

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 731