16F I Ml- fa 65 f 1.533.626,755 1.398.462,48 y 197 880,68 1.200,20 g 201 5.048,46 3.610,64 il 203 99.328,75 81.176,83 m 205 97.899,58 5 48.638,35 207 n 31.382,46 5 21.108,49 209 468.44 484,07 211 854,27 f 1.768.054,88 Over te brengen f 1.547,638,— 1 Het onderhouden van de gewone schoolgebouwen met onderwij- zerswoningen voor lager onder wijs Het verrichten van diensten ten behoeve van de Coinmissiën tot wering van schoolverzuim Het onderhouden en verstrekken van meubelen, gymnastiektoe- stellen en stoffeering voor die gebouwen 522,415 Het jaarlijks schoonmaken, wit ten en schoorsteenvegen en de centrale verwarming (voor zoo ver aanwezig) van die gebou wen Het onderhouden van het gebouw I en het onderhouden en verstrek- ken van meubelen en stoffee- ring ten behoeve van den Han- I delscursus Overgebracht I f Het onderhouden van de gebou wen en lokalen en het onder houden en verstrekken van meubelen en stoffeering, ten be hoeve van het onderwijs aan i spraakgebrekkige kinderen I Het onderhouden van het gebouw en het onderhouden en verstrek ken van meubelen en stoffee ring ten behoeve van den Schoolartsendienst VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Begroot bedrag. r> n n n S Werkelijk bedrag. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 732