Hia dsl 16F ,i 67 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. 1.610.178,65 f 1.855.934,763 229 6.607,47 5.990,62 V z 231 6.574,62 n 233 963,61 3.281,58 n 234 6.758,73 r> w i 240' 4.358,20 3.584,84 5 n 242 332,285 454,38 n w 1.755,56 2.551,34 n Over te brengen ...If 1.637.651,22 f 1.888.117,105 s 9.723,97 5 6.717,695 Overgebracht f Het onderhouden van de gebou wen en lokalen en het onder houden en verstrekken van meu belen, gymnastiektoestellen en stoffeeering, ten behoeve van de buitengewone scholen voor La ger Onderwijs Het onderhouden van de gebou wen ten behoeve van het onder wijs in kunsten en wetenschap pen Het onderhouden van de school- badinriehtingen I Het onderhouden van het gebouw en het onderhouden en bedienen van de Centrale verwarmings- installatie ten behoeve van de Vakschool voor Meisjes Het onderhouden van het gebouw en het onderhouden en verstrek- ken van meubelen en stoffee- j ring enz. ten behoeve van het Gemeente-Museum Het onderhouden van de lokalen in gebruik bij het Museum ten bate van het Onderwijs 246 i Het onderhouden van het feest- materiaal en het verrichten I van werkzaamheden en diensten i bij openbare vermakelijkheden, feesten en muziekuitvoeringen I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 734