p 16F f Iā€” I f 70 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Artikel II. De opbrengst vloeit voort uit: a 21.426,903 f 26.176,22 f Artikel III. a 7.955,ā€” 14.368,08 f Over te brengen f l Opbrengst van de voor rekening der gemeente ten behoeve van den buitengewonen dienst uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. 2.529,68 11.838,40 3.729.122,445 Het stichten en onderhouden van gebouwen en het verstrekken en onderhouden van meubelen enz. ten behoeve van het bedrijf der Gemeenteplantsoenen. Onderhoud gebouwen, enz. Stichting gebouwen, enz. Opbrengst van de voor rekening van anderen uit te voeren wer ken en leveringen en te verrich ten diensten. Het in orde brengen van de be strating en het uitvoeren van de bijkomende werken op het Stationsplein van de Holland- sche Ijzeren Spoorweg-Mij. te ā€™s-Gravenhage, in verband met het door de Gemeente in beheer en onderhoud overnemen van i dat plein Diverse in den loop van het jaar 1 opgedragen werken 7.955,ā€” f 26.176,22 f 3.750.549,35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 737