71 aan M. B. Osend orp, een perceel grond aan de Trei- lerstraat, groot 3 A., 69 c.A., kadaster Sectie A K, No. 6207, tot en met 19 Juni 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 295,20; aan I). C. van E w ij c k, een perceel grond aan de Treilerstraat, groot 4 A., 98 c.A., kadaster Sectie A K, No. 6322, tot en met 9 Juli 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 398,40; aan M. N. Chr. K u y p e r Czn. en J. L. J. M u s s e r t, een perceel grond aan het Piet Heinplein en de Piet Heinstraat, groot 1 A., 31 c.A., kadaster Sectie O, No. 7692, tot en met 6 Augustus 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 1048,—; aan A. van der Hoek Azoon, twee perceelen grond, en wel één aan de Goudriaankade, groot 2 A., 80 c.A., kadaster Sectie A D, No. 3043 en één aan de Fijnjekade, groot 4 A., 68 c.A., kadaster Sectie A D, No. 3041, een en ander tqt en met 5 Juni 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 280,voor het perceel Sectie A D, No. 3043 en f 585,— voor het perceel Sectie A D, No. 3041; aan de Naamlooze Vennootschap: Maat schappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „C o n v e n t i a”, een perceel grond nabij de Laan van Meerdervoort, groot 46 A., 13 c.A., kadaster Sectie A N, Nos. 838 tot en met 851, tot en met 9 Juli 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 3690,40; aan de Naamlooze Vennootschap „Tech nisch Bureau van H. Rutgers”, een perceel grond aan de Hazelaarstraat, kadaster Sectie A M, 'No. 4180, groot 35 A., 86 c.A., tot en met 9 Juli 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 2510,20; aan de Naamlooze Vennootschap „De Ste de 1 ij k e B o u w m a a t s c h a p p ij”, een perceel grond aan de Lulofsstraat, groot 13 A., 89 c.A., kadaster Sectie A C, No. 337, tot en met 15 Mei 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 972,30;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 73