n ji| 16F H f 9 h i j k l 75 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Artikel IV. Onderhoudskosten. a f f 239,20 212,— 36.787,50 f 61.502,18 f Artikel V. Algemeene onkosten. f 207.737,42 f 210.300,— a 5.000,— r> n C 12.256,83 s 3.000,— d 500,— 9 h f 258.550,— f 293.526,69 Transporteeren n v •n 1000,— 38.000,— n V 1.076,— 62.877,24 n n n v n T> e f\ 309.00 s 105,77 203,14 12.549,97 s 23.238,915 3.777,89 3.435,76 395,85 2.298,63 10.000.35 s 10,97 4.936,72 m 1.755,— 6.542.50 300,— 2.846,— 400,— 350,— 355,83 257,21 75 33,— 1 124,— 8.100,— I 8.300 2.200,— 6.000,— 300 I 8.966,15 5 b c I d i Meubelen e -- - Terreinbestrating, riool- en an- i dere leidingen, schoeiingen. enz. j Gebouwen en opstallen Inrichting werkplaatsen Electr. lichtinstallatie met orna- menten Electr. schellen en huistelephonen Centrale Verwarmingsinstallatie. Gereedschappen en werktuigen Hulpmaterieel Handwagens j Paarden wagens Instrumenten I Schrijf- en andere kantoormachi- j nes w I r Salarissen van ambtenaren in al- gemeenen dienst b i Hulppersoneel Vergoeding voor extra werk en voor dienst op vrije dagen I Gratificatiën wegens langjarigen dienst Vergoeding voor verhuiskosten Verpleging in een ziekeninrich ting voor rekening van Gemeen tewerken Uitkeeringen na overlijden van ambtenaren en werklieden Kosten van pensionneering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 742