16* af 76 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. f f 258.550,— 293.526,69 i 1.000,— 625,06 •n l 9.000,— ■m 20.771,95 s 10.000,— n 4.411,85 3.400,— n 841,34 5 1.850,— u 58.499,58 5 12.000,— n V n r 6.745,88 7.000,— ae 1.500,— 2.706,80 467.2O1,36S f f Transporteer en 349.680,30 w n n n n n n n ab ac ad n T> 6.329.20 20.415,04s 1.751,10 3.500,— 2.445,35 s 5.418,67 350,— 1.400,*— o P 19.671,86 119,20 5,73 90,— 2.450,66 3.500,— 4.800,— 12.000,— 400,— 300,— 300,— 750,— 1.000,— 50,21 1.588,70 1.536,55 6.329,20 9.000,— w x y s t 13.518,315 1.280,09 4.152,61s Transport Storting in het Fonds tot dekking vanJiet ongevallenrisico j Loonen bij ziekte van werklieden. k Loonen tengevolge van een in den i dienst overkomen ongeval Loonen bij gewoon en buitenge- woon verlof' van werklieden I Loonen op feestdagen en op an- dere door B. en W. te bepalen dagen Aanschaffing en onderhoud van dienstkleeding voor beambten en werklieden i Belastingenj Premie voor assurantiën Huur van kantoorlokalen, enz. I r Jaarlijksche schoonmaak, witten en schoorsteenvegen Dagelijksch schoonhouden Huishoudelijke, benoodigdheden, in de was boenen linoleum vloer zeilen en wasehgeld Arbeidsloonen van algemeenen aard Bewaking, opruimen, hulp en on kosten voor magazijnen en op slagplaatsen Schuiten en wagenhuur Aanschaffing van monsters Materiaalbeproevingen en proef nemingen van algemeenen aard Gasverbruik Electrische stroom Brandstoffen voor centrale- en kachelverwarming Bediening centrale verwarming en aanmaken van kachels Verllichting en verwarming van dienstwoningen ag Telephoonaansluitingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 743