I I II. 72 aan H. H. W. H a r t u a e k, een perceel grond aan de Copernicnslaan, de Goudenregenstraat en de Hazelaar- straat, groot 10 A., 34 c.A., kadaster Sectie A M, No. 4208. tot en met 6 Augustus 1993. tegen betaling van een jaar lijkschen canon van f 827,20; aan D. K oek, e.a., het niet in de erfpachtsuitgifte van April 1836 begrepen Geineenteterrein aan de Nieuwe Laantjes, groot 10 c.A., deel uitmakende van de percee- len, kadaster Sectie A H, Nos. 539, 540 en 541, tot en met 28 Februari 1935, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 1, aan Dr. H. A. S t h e e m a n, een perceel grond nabij de Nieuwe Parklaan, groot 1 A., 18 c.A., kadaster Sectie V, No. 3906, tot en met 15 Augustus 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 118, aan de Naamlooze Vennootschap „De'Ste de 1 ij k e Bouwmaatschapp ij”, een perceel grond aan de Van der Parrastraat, de Jacob Mossel st raat en de Schenkkade, groot 18 A., 24 c.A., kadaster Sectie R. No. 8099, tot en met 26 Augustus 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 1550,40; aan de Naamlooze Vennootschap „K u r k- fabrieken voorheen L. van der Hilst en aan de Naamlooze Vennootschap „M aat- schappij tot Exploitatie van Rademaker’s Koninklijke Cacao- en Chocoladefabrie ken”, een perceel grond aan de Slachthuiskade, den Laakweg en den tweeden Laakdwarsweg, groot 1 H.A.. 4 A„ 25 c.A., kadaster Sectie A D, No. 3088, tot en met 31 Juli 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 7297,50; aan H. W. T hunnissen en de NaamloozeVen- noo tsehap„DeStedeljj k e Bou w maats c h a p- p ij”, een perceel grond aan de Jacob Mosselstraat, groot 31 A., 36 c.A., kadaster Sectie R, No. 9478, tot en met 26 Augustus 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen ca non van f 2665,60; I? T P i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 74