16° INHOUD. Organisatie van den dienst I. 10 D. 14 C. V. 44 VI. 52 VII. WoNINGBEURS 58 VIII. Diversen 58 B IJL AG E N: Bemoeiingen met de particuliere bouwnijver heid 4 4 IV. A. B. 29 29 16 16 27 31 32 II. A. B. C. Bladz. 3 Gemeentelijke Woningdienst Woningbouw Aankoop van woningen ter exploitatie in het belang der volkshuisvesting Exploitatie der woningen Bemoeiingen met toegelaten vereenigingen EN STICHTINGEN Rekening van de Inkomsten en uitgaven van het Ge meentelijk Grondbedrijf. Rekening van het erfpachtsfonds over 1918. Balansen van het Gemeentelijk Grondbedrijf. Balansen van den Gemeentelijken Woningdienst. Finaneiëele overzichten van den Gemeentelijken Woning dienst. Finaneiëele overzichten van de Woningbouwverenigingen. Stadsontwikkeling Stadsuitbreiding Verbetering der bebouwde kom Aankoop en onteigening, ten behoeve van Gemeentelijke Diensten, Bedryven, enz. Aankoop en onteigening ter amotie in het belang der volkshuisvesting III. Gemeentelijk Grondbedrijf A. Exploitatie-overzicht B. Financieel overzicht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 751