By lage 16(' VERSLAG van den dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Bij Raadsbesluit van 4 April 1918 werd in beginsel be sloten, den Dienst der Gemeentewerken te splitsen en een nieuwen Dienst, dien der Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting, in te stellen. Tot Directeur van dezen dienst werd bij Raadsbesluit van 4 Juni met ingang van 1 Juli d.a.v. de adjunct Direc teur van Gemeentewerken Ir. P. Bakker Schut benoemd. In den loop van het jaar werden bij den Dienst aange steld: een architect afdeelingschef; een architect; een boek houder le klasse; een commies; een 2e klerk. Van de ambtenaren, die gedurende 1918 nog in het dienstverband der Gemeentewerken waren opgenomen, waren einde 1918 regelmatig of bjjna regelmatig voor den dienst der Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting werkzaam: een ingenieur; een hoofdopzichter; een inspecteur le klasse; 5 opzichters- teekenaar le klasse; een technisch-opzichter le klasse; 11 opzichters-teekenaar 2e klasse; een technisch-opzichter 2e klasse; 3 teekenaars 2e klasse; 2 teekenaars 3e klasse; 2 eerste klerken; 3 tweede klerken; drie schrijvers en 4 woninginspectrices, van welke laatste één in den rang van inspecteur 2e klasse en drie voorloopig als le klerk waren aangesteld. De dienst was ondergebracht in den nieuwen vleugel van het bureau-gebouw der Gemeentewerken aan het Huygens- park No. 23. In de volgende bladzijden is een overzicht gegeven van de zaken, die gedurende het eerste halfjaar door de Af- deeling „Grondbedrijf en Woningdienst” der Gemeentewer ken, en gedurende het tweede halfjaar door den nieuwen Dienst werden behandeld. I. ORGANISATIE VAN DEN DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 752