4 2. Stratenplannen op terreinen, toebehoorende aan particulieren. Bij Besluit van 7 Januari 1918 werd door den Raad een stratenplan goedgekeurd van de Maatschappij van Onroerende Goederen .Laan van Meerdervoort” op hare terreinen aan en nabij den Raam weg en werd besloten tot het overnemen van de tot straat en plantsoen bestemde oppervlakten, op den voet van de by Raadsbesluit van 21 April 1891, vast gestelde bepalingen (Verzameling 1891 No. 4). Het plan sluit aan by het plan „Koningskade” en is berekend op den bouw van heerenhuizen, ten deele met voortuinen, terwyl een ruime plantsoenaanleg met waterparty is ontworpen. Voor de onderhavige terreinen was bij Koninklijk besluit van 14 Augustus 1913 No. 18 het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 Augustus 1912 G. S. No. 19, waarby het uitbreidingsplan werd goedgekeurd, vernietigd. Het bij Raadsbesluit van 1 Februari 1915 goedgekeurde stratenplan van de Maatschappy „Bosch en Duinzicht” op de terreinen aan den Benoordenhoutscheweg werd door het Raadsbesluit van 15 April 1918 eenigermate gewijzigd. Een stratenplan voor een terrein tusschen den Scheve- ningscheweg en de Johan van Oldebarneveldtlaan werd by den Raad aanhangig gemaakt. 11. STADSONTWIKKELING. A. Stadsuitbreiding. 1. Stratenplannen op terreinen, behoorende aan de Gemeente. Bij Raadsbesluit van 23 December 1918 werd in beginsel be sloten tot den aanleg van een stratenplan ten Z. 0. van de Copernicuslaan, naby de remise van de H. T. M. Dit plan wijkt door een andere, minder diepe bouwblok-indeeling en ruimere plantsoenaanleg eenigermate van het uitbrei dingsplan af. De hoofdverkeerswegen van het uitbreidings plan werden behouden. In bewerking werd genomen een uitbreidingsplan op de terreinen ter weerszijden van de verlengde Laan van Meer dervoort. •In verband met den voorgenomen bouw van Gemeente- woningen op terreinen tusschen Laak en Broeksloot ten Oosten van de spoorbaan der H. IJ. S. M. werd aldaar een stratenplan („Spoorwyk”) ontworpen. De hoofdverkeerswegen volgens het uitbreidingsplan werden daarby aangehouden, doch overigens moest dit plan, met het oog op den bouw van eengezinswoningen, belangrijk worden gewijzigd. (Van een gedeelte dezer terreinen moest de eigendom door ont eigening worden verkregenzie blz. 5.) 16® VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 753