5 3. Onteigening ten behoeve van de stadsuitbreiding. a. -1 b. Arbeiderswijk aan den Trekweg. In de Raadsvergadering van 3 September 1918 werd be sloten tot de onteigening van de enkele perceelsgedeelten grond, gelegen tussehen den Rjjswijkscheweg en Trekweg ten behoeve van gedeeltelijke uitvoering van het uitbreidings plan en van het bij Raadsbesluit van 25 October 1915 vast gestelde plan voor den bouw van een arbeiderswijk (bij Raadsbesluit van 2 Juli 1917 was dit plan voorloopig goedgekeurd). Verbreeding Rijswijkscheweg. De eerste ter visie legging voor deze onteigening vond plaats van 31 Maart tot en met 3 Mei 1917, de tweede ter visie legging van 2 tot en met 17 Januari 1918. Tot deze onteigening was bij Raadsbesluit van 18 December 1916 be sloten. Het desbetreffend adres aan de Koningin werd ver zonden 30 Januari2 Februari 1917, de verklaring ten alge- meenen nutte werd 1 December 1917 in het Staatsblad no. 670 gepubliceerd. Het Koninklijk Besluit d.d. 20 Februari 1918 No. 94 betreffende de aanwijzing der perceelen, verscheen in de Staatscourant van 7 Maart 1918 No. 56. De onteige ning moet vóór 7 Maart 1919 bij den Rechter worden aangevraagd. Buitendien werden onderhandelingen en besprekingen gevoerd over verschillende andere plannen, welke in dit jaar nog niet tot een definitief resultaat voerden. c. Straataanleg bij de Bloem fonteinstraat. Het Raadbesluit van 4 Januari 1918, waarbij tot de ont eigening van de terreinen, by en ten Z.W. van de Bloem fontein straat gelegen, ten behoeve van het plan van uitbreiding werd besloten, werd bij Koninklyk besluit ven 12 Juni 1918 No. 79 (Staatscourant No. 142 d.d. 20 Juni) goedgekeurd. De voorïoopige goedkeuring was geschied in de Raads vergadering van 13 Augustus 1917. De eerste ter visie legging vond plaats van 4 October tot en met 6 November 1917. 22 Januari 1918 werd de goedkeuring der Koningin aan gevraagd. Bij Raadsbesluit d.d. 16 September 1918 goedgekeurd door G. S. d.d. 7 October 1918 No. 15, werd de aan te bieden schadeloosstelling vastgesteld en besloten, om by niet-aan- neming der schadeloosstelling te procedeeren. VEHSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 754