6 van f. Zuiderpark c.a. Bij Raadsbesluit van 17 Juni 1918 werd de voorloopige goedkeuring verleend aan het plan tot onteigening terreinen tusschen de Leidsche vaart en Broeksloot voor de gedeeltelijke uitvoering van het plan van uitbreiding. Dit onteigeningsplan omvat: d. Arbeiderswijk tusschen Laak- en Broeksloot. Ingevolge de Wet van 27 Maart 1915 (Staatsblad 171) kan ter zake van werken, die onteigening ten algemeenen nutte ten name van Gemeenten vorderen en tevens ten doel hebben, werkloosheid tegen te gaan, door de Koningin verklaard worden, dat er grond bestaat tot afwijking van de Wet van 28 Augustus 1915 (Staatsblad 125). Van deze wettelijke bepaling wenschte de Raad gebruik te maken, door in zijn vergadering van 15 April 1918 de voorloopige goedkeuring te verleenen aan een plan tot spoedonteigening van de gronden tusschen Laak- en Broeksloot, ten einde tot den bouw van woningen van lichte constructie te kunnen doen overgaan en tevens de werkloosheid te bestrijden. Bij Raadsbesluit van 4 Juni 1918 werd nog besloten, de onteigening aan te vragen van den grond, benoodigd voor het maken van een toegangsweg naar deze wijk, het leggen van een hoofdriool in dien weg, en het verzekeren van een behoorlijke beschouwing aan dien weg. Het adres aan de Koningin werd 14 Juni 1918 verzonden. By Koninklijke besluiten d.d. 2 September 1918 No. 36 en 30 October 1918 No. 68 werd de bedoelde verklaring betreffende afwijking van de Wet van 28 Augustus 1851 afgelegd. De ter visie legging vond plaats van 31 December 1918 tot en met 14 Januari 1919. e. Doortrekking Benoordenhoutscheiveg. Ten einde den aanleg van wegen ten behoeve van doorgaand snel verkeer door het Haagsche Bosch te voorkomen, werd een ontwerp opgemaakt voor doortrekking van den Benoor- denhoutschen weg tot de grens der Gemeente Wassenaar nabij de buitenplaats „Oosterbeek”. Aangezien zich het Rijk bereid verklaarde, geen wegen door het Haagsche Bosch te maken, indien deze weg werd door getrokken, en tevens in dat geval van Rijkswege de verbinding zou worden gemaakt met den te verbreeden Leidscheweg, werd by Raadsbesluit van 17 Juni 1918 besloten, de voorloopige goedkeuring voor de onteigening volgens de bepalingen van de Wet van 27 Maart 1915 aan te vragen. 1 6G VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 755