7 B. 25 Aug.10 Sept. 1914 5 Mei 1916. Raadsbesluit. Adres aan de Koningin Eerste ter-visie-legging der ontei- geningsbescheiden Wet tot verklaring algemeen nut Tweede ter-visie-legging der ontei- geningsbescheiden Datum, waarop de onteigening bij den rechtermoestzün aangevraagd, aanvankelijk 5 November 1915, later gesteld op 23 Juni29 Juli 1913 13 Juli 1914 (Stbl. 304) Het aanleggen van een park, groot ongeveer 130 H.A. „Zuiderp ark”) met sportterreinen en speelplaatsen. Verbetering van de bebouwde kom. 1. Uitvoering van verbeteringen. De uitvoering van de doortrekking van de Lekstraat moest achterwege blijven, hoewel de betreffende perceelen reeds in 1914 werden onteigend, en de afbraak gedeeltelijk heeft plaats gehad. Verdere amotie moest echter in verband met den woningnood achterwege blijven. Ook tot uitvoering van den aanleg van den verkeersweg PrinsegrachtEland straat kon om de zelfde reden niet worden overgegaan. Slechts enkele perceelen aan de Riviervischmarkt konden worden afgebroken. 2. Onteigeningen. Volledigheidshalve volgen in dit eerste jaarverslag enkele gegevens omtrent de onteigeningen voor de nieuwe verkeers wegen door de bebouwde kom, ook voor zoover zij niet op dit jaar betrekking hebben. Verkeersweg Prinsegracht—Elandstraat. De voornaamste data, hierop betrekking hebbende, zijn: 22 Januari 1912 27 September 1912 a. (z.g. b. Het stichten van een arbeiderswijk tusschen de Loos- duinsche vaart en de N.W. zijde van het park, alsmede het maken van hoofdtoegangswegen tot dat park. c. Het stichten van een arbeiderswijk aan de N.O.-zijde van het park. d. Het maken van een 27 M. breeden hoofdverkeersweg tusschen de Noordzijde van het park ter verbinding van de sub. b. en c. bedoelde wijken en het behoorlijk bebouwen van een strook langs dien weg. e. Het aanleggen van straten en het bouwen van woningen aan de Zuid-Oost-zijde van het park. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 756