8 I 16 Juli t/m 27 Aug. 1913 15 Mei 1914 (Stbl. 199) 7 Juli t/m 25 Juli 1914 i Het eerste vonnis in bovenvermelde onteigening werd door de Arrondissements-Rechtbank uitgesproken op 27 October 1916, het laatste op 29 Juni 1917. Overzicht van de kosten: Het aantal te onteigenen perceelen, aangewezen bij K.B. van 22 October 1914, gewijzigd en aangevuld by K.B. van 10 Februari 1915, bedroeg 527. Twee perceelen zyn niet onteigend (grondplan No. 83 en 307). Een perceel behoorde sedert langen tyd aan de gemeente, n.l. grondplan No. 466 (schaftlokaal der Gemeente-gasfabrie- ken aan de Westerbaenstraat)18 perceelen waren straat of stoep, staande ten name van de gemeente. 380 perceelen zijn bij minnelyke schikking verkregen voor een totaal bedrag van f 2.114.460,585 (in welk bedrag de aankoopen van de vorige jaren zijn begrepen). 126 perceelen zyn bij onteigeningsvonnis aan de gemeente toegewezen voor een totaal bedrag van f 1.307.807,38. Totaal 527 perceelen, kostende aldus f 3.422.267,965. Daarenboven zyn 4 perceelen aangekocht, die, hoewel buiten de outeigeningszone vallende, daar onmiddellijk aan grenzen, voor een bedrag van f 42.200, De schadeloosstellingen aan de huurders, betaald by de gerechtelijke onteigening, bedroegen totaal f 9.663,80. In bovenstaande bedragen zijn niet begrepen de kosten voor het passeeren van de akten van aankoop, evenmin de bijkomende kosten der procedures. De totale onteigende oppervlakte, exclusief de oppervlakte straat en stoep, bedraagt 4.45.66 M2. De oppervlakte der beschikbaar komende overhoeken be draagt pl m. 3.19.73 M2. In verband met dezen verkeersweg werden krachtens Raadsbesluit van 4 November 1918 de perceelen Zuiling- straat Nos. 22 t/m. 70 (even nummers) Kadastraal Sectie C Nos. 3239 t/m. 3259, 3365 t/m. 3371, 3375 t/m. 3385, te zamen groot 907 M2., aangekocht voor f 23.200,— deze perceelen grenzen aan de outeigeningszone en zyn niet begrepen in de evenvermelde oppervlakte. 22 Januari 1912 4 April 1913 Verkeersweg Prins WillemstraatBadhuiskade. De voornaamste data zijn Raadsbesluit Adres aan de Koningin Eerste ter-visie-legging der ontei gen in gsbescheiden Raadsbesluit: Wet ter verklaring algemeen nut Tweede ter-visie-legging 16G VERSLAG STADSONTWIKKELINGEN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 757