16* 9 16 April 1915 10 Jan. 1914 (Stbl. 12) Eindaanwijzing der te onteigenen perceelen Koninklijk Besluit van Datum, waarop de onteigening moest zijn aangevraagd 15 Januari 1912 12—16 April 1912 21 Oct.—27 Nov. 1912 Verkeersweg Groots MarktFluweel en Burgwal. De voornaamste data zijn: Raadsbesluit. Adres aan de Koningin Eerste ter-visie-legging. Raadsbesluit: Wet ter verklaring van algemeen nut 4 November 1916. Het eerste onteigeningsvonnis werd door de Arrondisse- ments-Rechtbank uitgesproken op 15 Februari 1918, het laatste op 14 Juli 1918. Overzicht der kosten Het totaal aantal perceelen, aangewezen bij Kon. Besluit van 16 April 1915, bedroeg 247. Een perceel is niet onteigend, n.l. grondplan No. 106. Vijftien perceelen zijn straat, stoep, enz., staande ten name van de Gemeente. 170 perceelen zijn bij minnelijke overeenkomst verkregen voor een totaal bedrag van f 608.301, 62 perceelen zijn bij onteigeningsvonnis aan de Gemeente toegewezen voor een totaal bedrag van 1 542.371,50s. Totaal dus 248 perceelen, kostende aldus f 1.150.672,50. Er is n.l. een perceel aangekocht, dat grensde aan de onteigeningszone en te zamen met andere perceelen, welke wel in de onteigening begrepen waren, werd verkregen. Het is het perceel Sectie A.G. No. 426, de waarde bedroeg ongeveer f 1000, Daarenboven zijn aangekocht de perceelen Sectie A.G. Nos. 507 t/m. 511 gelegen aan de Marcelisstraat Nos. 29 t/m. 37, te zamen groot 131 M2., grenzende aan de onteigeningszone, voor eene som van f 6500, De schadeloosstellingen aan huurders, betaald bij de ge rechtelijke onteigening, bedroegen totaal f 1408,—. In bovenstaande bedragen zyn niet begrepen de kosten voor het passeeren van de akten van aankoop, evenmin de bijkomende kosten voor procedures. De totaal onteigende oppervlakte, exclusief de oppervlakte straat en stoep, bedraagt 2 94.31 M2. De oppervlakte van de beschikbaar komende overhoeken bedraagt 2.30 38 M2. bij een breedte van den nieuwen ver keersweg van 16 M. Indien deze breedte wordt vastgesteld op 20 M., is de beschikbare oppervlakte overhoeken 2.04.11 M2. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 758