16G 10 20 Juli—13 Aug. 1914 13 April 1915 i 3. Bouwverbod. Nieuw Raadhuis. Tweede ter-visie-legging - Kon. Besluit tot eindaanwijzing der perceelen Datum, waarop, de onteigening by den rechter moestzijn aangevraagd Tot het leggen van bouwverbod werd dit jaar niet over gegaan. C. Aankoop en onteigening ten behoeve van Gemeentelijke Diensten en Bedrijven, enz. Door den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisves ting werden de onderhandelmgen gevoerd over aankoopen en geschiedde de voorbereiding der onteigening van die perceelen, welke voor de gemeentelijke diensten en bedrijven, ten behoeve van openbare werken enz. benoodigd waren. Voor zoover deze bemoeiingen tot eenig resultaat leidden, is deze uitslag hieronder vermeld. Op 1 Juli 1918 besloot de Raad in beginsel tot den bouw van een nieuw Raadhuis op het terrein, omsloten door de Kleine Bagijnestraat, Kalvermarkt, Nieuwe Markt, Nieuwe Haven, Sehedeldoekshaven en Spui; tevens werden Burge meester en Wethouders gemachtigd, stappen te doen, opdat 28 October 1916. Het eerste onteigeningsvonnis werd door de Arrondisse- ments-Reehtbank uitgesproken op 27 December 1918. Het overzicht der kosten volgt in het jaarverslag over 1919. Verruiming by de Anna Paulownastraat. Als een onteigening voor de verkeersverbetering moet ook worden opgevat de onteigening tot verruiming van het plein nabij het Vredespaleis (v.m. Stationsplein van het Station Anna Paulownastraat der H.IJ.S.M.j. Deze onteigening strekte tot behoud van de ter plaatse reeds tot stand gebrachte verkeersverbetering. De Raad besloot tot de onteigening van het terrein, groot 482 c.A., op 21 Februari 1916. 3 Maart 1916 werd het adres aan de Koningin gezonden; de ter-visie-legging van de onteigeningsbescheiden vond plaats van 28 April1 Juni 1916. Aangezien geen minnelijke schikking was te verkrijgen, werd op 7 Januari 1918 door den Raad besloten, te procedeeren. De rechtbank bepaalde dc schadeloosstelling op f 15.524, VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 759