73 i aan M. van Steenbergen, een perceel grond aan de Lulofsstraat, groot 9 A., 81 c.A., kadaster Sectie A C, No. 348, tot en met 9 October 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 686,70; aan L. G. Swar11ouw, een perceel grond aan de Schenkkade en de Jacob Mosselstraat, groot 5 A„ 45 c.A., kadaster Sectie R, No. 9479, tot en met 9 October 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 463,25; aan de Naamlooze Vennootschap Trans- P o r t- en H a n d e 1-M aatschappij „Het Haag se h e Vee ra”, een perceel grond aan de Derde Lulofs- dwarsstraat, groot 41 A„ 26 c.A., kadaster Sectie A C, No. 340, tot en met 30 October 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 2888,20; aan J. H. H. C a m i n a d a, handelende onder de firma „Gebroeders P. H. C a m i n a d a”, een perceel grond op den hoek van den Rijswijkscheweg en de Swammerdamstraat, groot 6 A„ 95 c.A., kadaster Sec tie A D, No. 3096. tot en met 9 October 1993, tegen beta ling van een jaarlijkschen canon van f 764,50; aan de Vereeniging ,,’s-G raven haagsche Vereeniging van Groothandelaren in Aardappelen”, een perceel grond aan de Lulofs straat, groot 9 A„ 93 c.A., kadaster Sectie A C, No. 347, tot en met 9 October 1993, tegen betaling van een jaar lijkschen canon van f 695,10; Zone n”, een perceel grond aan de Slachthuiskade, de tweede Calandstraat en de Stieltjesstraat, groot 15 A„ kadaster Sectie A C, No. 343, tot en met 8 September 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 900,—; r aan JA. H. L. Baron M e 1 v i 11 van C a r n b e e, een perceel grond aan den Violenweg, groot 8 A., 44 c.A., kadaster Sectie V, No. 3939, tot en met 9 October 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 759,60;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 75