11 Scholen. de binnen deze straten gelegen perceelen onteigend kunnen worden. De kosten van de onteigening van dit terrein, dat een totale oppervlakte beslaat van ongeveer 5 H.A., werden geraamd op f 3.000.000,— (exclusief het gedeelte, dat reeds is begrepen in de onteigening ten behoeve van den ver keersweg Prinsegracht—Fluweelen Burgwal). Krachtens Raadsbesluit van 4 April 1918 was reeds be sloten tot den aankoop van een binnen deze onteigenings- zone gelegen perceel, Turfmarkt No. 22/22A (Sectie G. No. 3447), groot 213 M2., voor f 18.000, Gem eente-Ziekenhuis. Bij Raadsbesluit van 29 April 1918 werd besloten, de onteigening aan te vragen van de perceelen Zuidwal No’s 77, 78 en 80/80a (kad. Sectie K. No's 456, 2330 en 2331), waardoor de beschikking zal worden verkregen over alle perceelen aan de Zuidelijke bocht van den Zuidwal. Deze onteigening is gebóden door de noodzakelijkheid, ruimte beschikbaar te verkrijgen voor de nieuwe afdeeling voor operatieve behandeling. Voorts besloot de raad tot de vol gende aankoopen van perceelen, in het bouwblok van het Ziekenhuis gelegen: op 4 April de perceelen Lange Beestenmarkt No’s 167/169, (Kad. Sectie K. No. 1126), groot 133 M2. voor f 12.800,—, en op 1 Juli het hofje Lange Beestenmarkt No’s 145 t/m 163, Sectie K. No’s 1687 t/m 1697, groot 457 M2. voor f 15.800. Met het doel, het gebouw tot hulpziekenhuis te bestemmen, Krachtens Raadsbesluit van 18 Februari werd overgegaan tot den aankoop van een terrein ter grootte van 323 M2., gelegen achter de school aan de Paulus Buysstraat, ter vergrooting van het speelterrein dier school; de aankoop geschiedde tegen een prijs van f 8.per M2. In de Raadsvergadering van 27 Mei werd besloten tot den aankoop van twee terreinen in het stratenplan „Hout- rust” waarop de gemeente krachtens Raadsbesluit van 21 Mei 1917 recht van koop kon uitoefenen. Het eene terrein, groot ongeveer 5400 M2., werd aangekocht voor f 11.per M2. ten behoeve van het daarop stichten van een 2e Hoogere Burgerschool voor meisjes. Het andere terrein, groot onge veer 2250 M2. werd tegen f 12.50 per M2. aangekocht voor onderwijsdoeleinden of voor het stichten van eenig ander gebouw voor den openbaren dienst der gemeente. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1 O’*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 760