12 I Politie. Gem eentewerken. Voor het Hoofdcommissariaat van Politie, dat o.m. in het gehuurde perceel Alexanderplein No. 17 (Sectie P. No. 2650), groot 293 M2., was gevestigd, werd dit perceel voor f 35000, aangekocht krachtens Raadsbesluit van 15 April. werd krachtens Raadsbesluit van 12 Augustus 1918 voor f' 180.000.— het Hotel Royal aan den Badhuisweg No. 58 (Sectie V. No. 1867, 1115 en 2521), groot 3458 M2, aangekocht. Duinwaterleiding. In zyne vergadering van 29 April besloot de Raad, Bur gemeester en Wethouders te machtigen, om stappen te doen tot onteigening van terreinen onder de gemeente Wassenaar, ter grootte van ongeveer 417 II.A., waarop o.m. de hoeve „Meyendel” is gelegen. De onteigeningsverkrijging van deze terreinen is noodig, eenerzijds, om het waterwingebied der duinwaterleiding te vergrooten en aldus voor langen tyd in de behoefte aan duinwater te voorzien, anderzijds om verontreiniging der Tot aankoop van het reeds in gebruik van den Dienst der Gemeentewerken zijnde gebouw Bierkade No. 4, Sectie H. No. 873, groot 445 M2., werd 4 Maart 1918 besloten, en wel voor den prijs van f 48.000. Bestedelingenhuis. Bij Raadsbesluit van 27 Maart 1916 was door den Raad besloten tot de onteigening van de perceelen, benoodigd voor een uitbreiding van het Bestedelingenhuis. De wet, verklarende het algemeen nut, dateert van 2 Januari 1917 (Staatsblad No. 2). Tot onteigening behoefde niet te worden overgegaan. Een zestal ter onteigening aangewezen perceelen is bij minnelyke schikking gemeente eigendom geworden voor een totaal bedrag van f 32.900.— (in welk bedrag niet zijn begrepen de kosten voor het passeeren der akten van aan koop). Van deze perceelen werden dit jaar aangekocht het perceel Lage Nieuwstraat No’s 3-5-7 en 9 Kad. Sectie L. No. 1187 groot 86 M2. krachtens Raadsbesluit van 21 Januari, voor f 5000.en de perceelen Lange Lombardstraat No’s 29/31 kad. Sectie L. No. 1600, groot 182 M2., voor f12000.— krachtens Raadsbesluit van 1 Juli. 1 6^’ VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 761