13 Doortrekking van het Laakkanaal. Diversen. Op 21 October besloot de Raad, in verband met de voor genomen doortrekking van het Laakkanaal naar het Af voerkanaal, de aan de gemeente eigendom grenzende per- ceelen, Loosduinscheweg No's 277 en 279/281 en Mackay- straat No. 15 en 1/12, benevens een open erf, kad. bekend als Sectie U. No’s 3886, 3885, 3884, 115 en 110, te zamen groot 727 M2., voor f 29.200.aan te koopen. Krachtens Raadsbesluit van 29 April 1918, gewijzigd bij dat van 3 September d. a. v., werden voor f 108.000.— aan gekocht de perceelen Van Speykstraat No’s 71-73-75-79 en 85, Sectie Z. No. 2051, groot 775 M2., zonder dat de be stemming van deze gebouwen by het Raadsbesluit werd vastgesteld. Gebruik makende van het recht van koop, bedongen in de overeenkomst, krachtens Raadsbesluit d.d. 11 Maart 1912 gesloten met de N.V. .Oosterland, Maatschappij tot exploi tatie van gronden”, werd door den Raad op 27 Mei besloten tot den aankoop van een terrein, groot 2060 M2., aan de Van der Parrastraat. Deze aankoop, tegen f 10.per M2., geschiedde voor den bouw van gebouwen voor gemeente lijken dienst of voor doeleinden, die naar het oordeel van den gemeenteraad van openbaar belang zijn. Het perceel Korte Vleerstraat No. 106/108 (Kad. Sectie C. No. 1192), groot 40 M2., werd aangekocht krachtens Raads besluit van 22 Juli 1918. De aankoop geschiedde in verband met de ligging van het perceel als aangrenzend aan ge- meente-eigendom. De prys bedroeg f 2400. Het gebouw Mercurius, Noordeinde No. 41, Sectie E. No. 2390, groot 877 M2.. werd ten behoeve van later aan te wijzen gemeentelyke diensten voor f 450.000.aangekocht krachtens Raadsbesluit van 15 Juli, gewijzigd bij dat van 21 October d. a. v. By Raadsbesluit van 14 November 1918 werd besloten tot den aankoop van het erfpachtsrecht van den grond en de zich daarop bevindende opstallen van de Electrische prise-d’eau te voorkomen. Aangezien een gedeelte dezer terreinen in eigendom was overgegaan aan een Maatschappij, welke die gronden als bouwgrond wenscht te exploiteeren, werd de eigendomsverkrijging door de gemeente urgent geoordeeld. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 762