14 D. i Centrale der Scheveuingsche Electriciteits Maatschappij aan den Harstenhoekw'eg en de Gevers Deynootstraat Sectie V. No. 2743), groot 2830 M2., voor de som van f 130000. voor een nader te geven bestemming. Plan Pronkstraat) Weststraat. Bij Raadsbesluit van 3 December 1917 was voorloopig goedgekeurd het plan tot onteigening in het belang der volkshuisvesting van eigendommen te Scheveningen, gelegen aan de Jacob Pronkstraat, de Weststraat, het Molenslop, de Nieuwe Laantjes en de Vuurbaakstraat. Nadat aan de door de onteigeningswet gevorderde for maliteiten was voldaan, werd door den Raad op 7 October deze onteigening, welke in totaal 366 perceelen omvat, goedgekeurd. Achtereenvolgens werd door den Raad besloten tot den aankoop van de navolgende, in dit plan begrepen eigendommen a. perceel Weststraat (sectie A.H. no. 593) groot 38 M2. voor f 1650,(Raadsbesluit van 16 September.) h. de perceelen Weststraat nos. 47, 49, 55, 23, 25, 27, (sectie A.H. nos. 199. 213, 216, 217), groot 81 M2., het erf- pachtsrecht op nos. 200 en 201, groot 32 M2., en de rechten op nos. 191, 198 en 205, voort'900,(Raadsbesluit 18 Maart). c. de perceelen grond nabij de Pronkstraat sectie A.H. nos 444 t/m 447, 449 t/m 451, 2033, 2034, groot 239 M2., voor een bedrag van f 3000,— (Raadsbesluit van 4 April). Aankoop en onteigening ter amotie in het belang der Volkshuisvesting. Plan Gedemptegracht) Bezemstraat. Bij Raadsbesluit d.d. 1 Juli 1918 werd voorloopig goed gekeurd het plan tot onteigening in het belang der volks huisvesting, van eigendommen tusschen de Gedemptegracht, de Bezemstraat en de St. Jacobstraat. Slooping van de op deze oppervlakte staande 87 woningen werd noodig geoordeeld, aangezien tengevolge van den gebrekkigen toevoer van licht en lucht en gemis van andere voor de bewoonbaarheid noodzakelijke vereischten afdoende verbetering van de woningen langs anderen weg bezwaarlijk uitvoerbaar was. Op 12 Augustus besloot de Raad tot aankoop voor f 8900 van de in dit plan begrepen perceelen Gedemptegracht nos. 113 t/m 117 Sectie nos. 352 t/m 355, 357 t/m 360, 969 t/m 987, te zamen groot 479 M2. 16’’ VERSLAG STADSONTWIKKELING EX VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 763