15 Plan Vuurbaakstraat!Kolenwagenslag. Ten behoeve van de uitvoering van het statenplan, ge projecteerd op bebouwde terreinen tusschen het Kolen wagenslag, de Weststraat, de Vuurbaakstraat en de stoom- trambaan der H.U.S.M., (bij Raadsbesluit van 15 Maart 1909 aangewezen, als in de naaste toekomst bestemd voor den aanleg van straten en van een plein), werden dit jaar wederom eenige perceelen aangekocht en wel a de perceelen Kolenwagenslag nos. 207 t/m 215 (sectie A.H. nos. 1319, 13z0, 1321, 1322, 1323, 1324), groot 194 M2., voor f 3200,— (Raadsbesluit van 13 Mei). b. het perceel Kolenwagenslag no. 205 (sectie A.H. no. 1318), groot 23 M2., voor f 400,(Raadsbesluit van 18 Maart). c. het perceel Vuurbaakstraat no. 46/48 (kad. sectie A.H. no. 884), groot 71 M2., voor f 3000,(Raadsbesluit van 27 Mei). d. de perceelen Pronkstraat nos. 55 t/m 61 (sectie A. H. nos. 145 t/m 149), groot 132 M2., voor f 3500,(Raads besluit van 15 April). e. perceelen Nieuwe Laantjes nos. 1, 3, 5 en Molenslop No. 8 (sectie A.H. nos. 645, 646, 647, 6481, groot 121 M2., voor f 3200,(Raadsbesluit van 5 Juli). f. de perceelen Weststraat nos. 77 en 79 (sectie A.H. nos. 222 en 221), groot 29 M2., voor f' 600,(Raadsbesluit van 12 Augustus). g. de perceelen Weststraat nos. 80, 82, 84 en Molenslop nos. 24 t/m 36 (sectie A 11. nos. 630 t m 639), groot 317 M2., voor f 8500,(Raadsbesluit van 4 November). h. de perceelen Weststraat nos. 63, 65 en 83 (sectie nos. 231, 232 en 235), groot 63 M2., en de medeëigendom van de perceelen sectie A.H. nos. 234, 220, 227 voor f 1300. (Raadsbesluit van 15 November). i. de perceelen Jacob Pronkstraat no. 114, (sectie A.H., nos. 1844 en 1846) groot 34 M2., voor f 1100.(Raads besluit van 9 December). j. de perceelen achter de Weststraat, (sectie A.H. nos. 194, 214, 215 en 218), groot 64 M2., het perceel No. 193 (voor zoover dit nog geen eigendom van de gemeente was), het erfpachtsrecht op het overige gedeelte van dit perceel en op no. 192. te zamen groot 35 M2., en voorts het aandeel dier erven en het erfpachtsrecht op no. 191 en 198, groot 167 M2. en de rechten op perceel 203, een en ander met inbegrip van de zich op die perceelen bevindende opstallen voor f 2200,— (Raadsbesluit van 9 December 1919). VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 764