16 I III. GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. A. Exploitatie-overzicht. a. Werken. Ten einde de exploitatie van verschillende terreinen mogelijk te maken, werden de navolgende werken uitge voerd, aangevangen of voorbereid In het Laakhavenkwartier werd voortgegaan met de be strating van reeds aangelegde zandbanen. Rioleering en straataanleg hadden plaats op de terreinen, bestemd voor den bouw van woningen van lichte constructie aan de Z.-zijde van de Slachthuislaan en ten Z.W. van de Laak haven. Ten behoeve van de in erfpacht uitgegeven terreinen in de Tuinstadswijk „Houtrust” werd ter plaatse met de rioleering en de bestrating aangevangen. Dit geschiedde eveneens met den straataanleg c.a. op terreinen naby hét Hollandsch-Belgisch park. Voorts werden straten aangelegd op terreinen ten Z. van de Spaarn estra at, ten behoeve van de aan de Woningbouw- vereeniging ,’s-Gravenhage” in erfpacht uitgegeven terreinen en op terreinen, gelegen by de Kritzingerstraat, Herzogstraat en Kempstraat. Bovendien werd met de uitvoering van de volgende werken voor aanleg, rioleering en bestrating van Gemeente wege een aanvang gemaakt: Straataanleg tusschen Thomsonlaan en Laan van Meerder- voort Straataanleg tusschen Hoef kade en Wouwermanstraat. Zandophooging van terreinen tusschen Laak en Broeksloot. b. Onderhoud en vernieuwingen. In 1918 hadden verschillende werkzaamheden ten behoeve van de in het Grondbedrijf ingebrachte eigendommen plaats. O.m. werd het volgende uitgevoerd: Bouwmanswoning „Berg en Dal” met aanhoorigheden onder de Gemeente Loosduinen. De houten vloer met binten in de huiskamer van de bouwmanswoning werd vernieuwrd. Hofstede „Mariahoeve’’ met aanhoorigheden aan den Bezuidenhoutscheweg. Een gedeelte van den houten koestal werd vernieuwd. Bouwmanswoning Wildhoeve" met aanhoorigheden onder Loosduinen. De gemetselde bakoven in het werkhuis werd vernieuwd. Hoeve „Zuidwerf" aan den Leidschestraatweg. De houten vloer boven den koestal werd vernieuwd. I 16^* VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 765