17 werd overgegaan tot 4 9 8 - De totale oppervlakte dezer terreinen bedraagt 8.2078 II.A. met een jaarlyksch canon van f 65.972,56. Bij Raadsbesluit Bouwmanswoning „Hoogwerf” aan den Bezuidenhoutsche- weg. Een gedeelte houten vloer boven den koestal en het karnhuis' werd vernieuwd. Opstallen aan de Spaarwaterlaan. De pompen in de keukens van de huizen Nos. 307 t/m 315 werden vervangen door waterkranen met aanvoerleiding. Huize „Rusthoek" met aanhoorigheden te Loosduinen. De houten vloer met binten in de huiskamer van perceel no. 160 werd vernieuwd. Bouwmanswoning „Duinzicht” met aanhoorigheden onder de Gemeente Rijswyk. De zoldervloeren boven het achterhuis en den koestal werden vernieuwd. Bovendien hadden de volgende werkzaamheden plaats: In aansluiting aan het electrisch kabelnet werd een boven- grondsche verbindingsleiding tusschen de villa van Mej. Duys aan den Klatteweg en de villa van J. M. van der Zwaag aan den Violenweg aangelegd. In de Bouwmanswoning „Essentuin aanleg eener electrische verlichting. Teneinde het werpen met steenen en andere baldadigheden op het terrein aan de Pletterijkade en den Z.O. Binnensingel tegen te gaan, werd overgegaan tot het vlak maken van dit terrein. Afrastering toch bleek niet wenschelijk met het oog op vernieling en ontvreemding van het rasterwerk. In verband met de uitvoering van de werken volgens Bestek No. 35 van 1916 in het bouwplan Koningskade (Zuid) en den verkoop van grond aan het Kerkbestuur van de Parochie van de H.H. Antonius en Lodewijk was de beschikking noodig over een perceel grond, gelegen aan den Wassenaarscheweg. In verband hiermede moest de dam met hek, toegang gevende tot den verhuurden grond, worden verplaatst en een afrastering langs den te maken oprit in den Wassenaarscheweg worden gemaakt. c. Erfpachten. In het jaar 1918 werd door den Raad besloten tot de uitgifte in erfpacht van 44 terreinen en wel met de volgende bestemming 23 terreinen, bestemd voor den bouw van villa’s hoerenhuizen, étagewoningen, enz. tuin. den bouw van fabrieken, opslagplaats. i VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1 6^*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 766