20 van 4 Februari 1918 werd ingetrokken liet Raadsbesluit van 29 Januari 1917, waarbij eene zich van de Treilerstraat tot den Treilerweg uitstrekkende oppervlakte Gemeentegrond in erfpacht werd uitgegeven aan C. W. Th. Timmermans, en de door dezen gestorte waarborgsom ten behoeve van de Gemeente verbeurd verklaard. Eenige splitsingen van erfpachtscanons hadden plaats en wel: bij Raadsbesluit van 21 Januari 1918 betreffende den by Raadsbesluit van 26 Februari 1917 aan H. van Gent en G. Carrière in erfpacht uitgegeven, aan de Valkenboschkade gelegen. Gemeentegrond; bij Raadsbesluit van 18 Maart 1918 betreffende den krachtens Raadsbesluit van 1 Mei 1916, gewijzigd Raadsbesluit van 31 October 1916, aan A. v. d. Toorn Jzn. in erfpacht uit gegeven grond aan de Nieuwe Parklaan; Rij Raadsbesluit van 22 Juli 1918, betreffende den krachtens Raadsbesluit van 28 Augustus 1916 aan A. de Steur in erf pacht uitgegeven, aan de Juliana van Stolberglaan gelegen Gemeentegrond bij Raadsbesluit van 23 December 1918 betreffende den krachtens Raadsbesluit van 20 April 1914 aan J. Zaaijer in erfpacht uitgegeven grond, gelegen aan de Prins Mauritslaan. Tabel No. I geeft een gedetailleerd overzicht van de ligging, de grootte en den jaarlijkschen canon van de sinds 1912 in erfpacht uitgegeven terreinen. Voorzoover de akten betreffende deze uitgifte nog niet zijn gepasseerd, is de oppervlakte overgenomen uit de preadviezen. In deze tabel zijn ook opgenomen enkele uitgiften van gronden, welke nog niet in het Grondbedrijf zyn ingebracht, doch waarvan voorstellen tot inbreng alsnog zullen worden gedaan. In de in deze tabel genoemde uitgiften zijn begrepen de in Tabel No. II opgenomen uitgiften aan de Woningbouw- vereenigingen, enz., werkzaam in het belang van de Ver betering der Volkshuisvesting. Van eenige der groote in tabel No. I genoemde complexen geeft tabel No. 111 een overzicht van de totale opper vlakte, boekwaarde, schuld, oppervlakte van de uitgegeven gedeelten, canon en gekapitaliseerden canon der van het betrekkelijk complex in erfpacht uitgegeven terreinen. Tabel No. IV geeft eenzelfde overzicht, districtsgewijze voor alle gronden. Erpachtsuitgiften met reductie op den canon hadden dit jaar niet plaats. 16° VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 768