I I 74 aan de Stichting „W oningstichting Pa trimonia m”, een perceel grond aan de Natalstraat, de Beyersstraat, de Scheepersstraat en de Heilbron- straat, groot 41 A., 89 c.A., kadaster Sectie A B, Nos. 3360 tot en met 3392, tot en met 31 December 1967, tegen be taling van een jaarlijkschen canon van f 2178,28; aan L. G. S w a r 11 o u w, een perceel grond aan de Yperschestraat, groot 9 A., 24 c.A., kadaster Sectie V, No. 3908, tot en met 22 September 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 924,—; aan de Naa m 1 oo ze Vennootschap „H o u t- handel voorheen N. Fros”, een perceel grond aan de 2e Lulofsdwarsstraat en aan de 3e Lulofsdwarsstraat, groot 18 A., 98 c.A., kadaster Sectie A C, No. 346, tot en met 30 October 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 1233,70; aan de Coöperatieve Vereeniging „s-G r a- venhaagsche Coöperatieve Brood bak ker ij, Verbruiksvereeniging en Zieken fonds „D eVolhardin g”, een perceel grond aan het Calandplein, de 2e Lulofsdwarsstraat en de 3e Lulofs dwarsstraat, groot 21 A„ 18 c.A., kadaster Sectie A C, No. 350, tot en met 10 December 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 1482,60; aan de Naamlooze Vennootschap „Bouw en Exploitatie Maatschappij „Tuinstad- wjjkHoutrus t”, zes oppervlakten grond aan en nabij de Houtrustlaan, te zamen groot 3 H.A., 45 A., 44 c.A., kadaster Sectie A O, Nos. 116,118, 121, 122,123 en 124, tot en met 31 December 1993, tegen betaling van een jaar lijkschen canon van f 15.544,80 voor de eerste tien jaren, van f 18.999,20 voor de volgende twintig jaren, van aan de Naamlooze Vennootschap „Eerste N ed e rlandsche. Kunst marmerfabriek „M a r b 1 o n”, een perceel grond aan de Goudriaankade en de Swammerdamstraat, groot 9 A., 94 c.A., kadaster Sectie A D, No. 3098, tot en met 10 December 1993, tegen betalijig van een jaarlijkschen canon van f 994,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 76