n' 24 I Ingevolge het bepaalde in de verordening op het Gemeen telijk Erfpachtsfonds (Verzameling 1912 No. 9) moest in 1918 aan dit fonds worden uitgekeerd van de opbrengst aan erfpachtscanon een bedrag van f 22.660,68. Het kapitaal van dit fonds was hiermede op 31 December 1918 gestegen tot f 61.057,88 en was gedeeltelijk belegd in obligation van de Gemeente ’s-Gravenhage, gedeeltelijk in het depót by den Gemeente-ontvanger. De rekening van het fonds over 1918 is als bylage achter dit verslag opgenomen. e. Verkoopen. Krachtens Raadsbesluit van 4 April 1918 werd bij akte d.d. 25 Juli 1918 verkocht aan het Kerkbestuur der Roomsch- Katholieke Parochie van den Heiligen Antonius en Lodewijk d. Verhuringen. De verhuringen van de verhuurde gronden behooren te worden onderscheiden in: a. die, welke krachtens besluit van den Raad in den vorm van verhuring worden geëxploiteerd; b. die, welke in afwachting van de definitieve exploitatie voorshands verhuurd worden. Van de onder a. bedoelde gronden was op 31 December 1918 verhuurd eexie oppervlakte van 9679 M2. voor opslag plaats aan de Laakhaven met een jaarlijksche opbrengst van f 10.173,75. Aan de Visschershaven was verhuurd eene oppervlakte van 5170 M2., met een jaarlijksche opbrengst van f 1529,50. Voor het gebruik van een speelterrein aan de Beyersstraat, groot 11700 M2. werd, over 1918 betaald een huursom, ten bedrage van f 1788.— De onder b. bedoelde gronden waren verhuurd met een jaarlijksche opbrengst van f 72.378,72. In verband met de exploitatie van den Gemeentegrond, aan den Wassenaarscheweg werd by Raadsbesluit van 15 Juli 1918 gedeeltelyk ontbonden de tussehen de Gemeente en L. van Puffelen gesloten huurovereenkomst betreffende ter plaatse gelegen perceel en weiland. In verband met de ophooging van den stratenaanleg op terreinen tussehen de Laak en Broeksloot, ten behoeve vim de arbeiderswyk „Spoorwyk” werd by Raadsbesluit van 7 October 1918 besloten tot gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst, aangegaan met de firma H. Asberg en Co. en C. Schaap. 16^ VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 772