25 een perceel grond, gelegen aan de Z.O. zijde van den Was sen aarsche weg, groot 22 A., voor den prijs van f21,perc.A. Voorts werden verkocht aan het Bedrijf der Gemeente werken eenige terreinen, gelegen aan de Laakhaven, ter gezamenlijke grootte van 9250 Mz. voor den prijs van f 15,— per M2. of in totaal voor f 138.750, g. Inbreng van gronden. Onder No. 706 van de Bijlagen van 1919 werd voorgesteld, om, te rekenen van 1 Juli 1918, in het Grondbedrijf in te brengen de voor bouwterrein bestemde gronden van de buitenplaats Marlot” c.a. Een overzicht van de ligging, oppervlakte en waarde dezer terreinen, alsmede van de schuld, welke op genoemden datum ter zake deze gronden op de Gemeente rustte, volgt hieronder: f. Aankoopen. Aangekocht werden de volgende terreinen, welke geheel of gedeeltelijk bestemd zijn, in het Grondbedrijf te worden ingebracht: Krachtens Raadsbesluit van 29 Juli 1918, gewijzigd bij Raadsbesluit van 7 October 1918 werden door de Gemeente gekocht van de N.V. „Bouwgrondmaatschappij ’s-Graven- hageVoorburg” perceelen weiland tusschen de Koningin Wilhelminalaan en de spoorbaan der S.S., gelegen in de gemeente Voorburg, ter gezamenlijke oppervlakte van pl.m. 22.50.00 H.A. Krachtens Raadsbesluit van 29 Juli 1918 werden aange kocht eenige oppervlakten grond, gelegen aan de Herzog- straat, de Kritzingerstraat en de Kempstraat, te zamen groot 3458 M2., ten einde in erfpacht te worden uitgegeven aan de Woningbouwvereeniging „Verbetering zij ons Streven Krachtens Raadsbesluit van 12 Augustus 1918 werden aan gekocht in het belang der volkshuisvesting eenige opper vlakten grond in den Noordpolder tusschen de Laak en de Broeksloot, te zamen groot 5.06.76 H.A., en eenige perceelen weiland, gelegen als voren, ter gezamenlijke oppervlakte van 1.88.90 H.A. Krachtens Raadsbesluit van 12 Augustus 1918 werden aan gekocht eenige perceelen weiland, enz, gelegen aan en nabij den Benoordenhoutscheweg, te zamen groot 3.84.65 H.A. o.m. benoodigd voor het doortrekken van dezen weg en het verzekeren van een behoorlijke bebouwing ter plaatse. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1 6^’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 773