27 I. FINANCIËEL overzicht. het Grondbedrijf ingébrachte gronden (met inbegrip van „Marlot” c.a.) bedroeg 733.42.89 H.A. De boekwaarde van deze terreinen bedroeg op dien datum in totaal f 20.096.190,25 terwijl de op de Gemeente rustende leeningsschuld ter zake van deze gronden op denzelfden datum bedroeg f 16.376.877,—. De in de bijlagen van dit verslag opgenomen balansen geven een overzicht per district van de in het bedrijf in gebrachte gronden met vermelding van de oppervlakte, de boekwaarde en de leeningsschuld per eigendom. j. Reclame. Exemplaren van het reclameprospectus betreffende terrei nen van handel en industrie (Laakhaventerreinen en terreinen bij de Visschershaven) werden gratis aan belanghebbenden toegezonden, alsmede exemplaren van de algemeene en bij zondere erfpachtsvoorwaarden en kaarten van de verschil lende voor uitgifte in aanmerking komende, terreinen. Ter bevordering van de uitgifte van terreinen werden bovendien advertentiën geplaatst in verschillende dagbladen en periodieken. In vergelijking met de begrooting voor 1918 geeft de reke ning over dat jaar aanleiding tot de volgende opmerkingen. Op den gewonen dienst was een batig saldo geraamd van f 128.862,De rekening vertoont echter een nadeelig saldo van f 31876,36 niettegenstaande de inkomsten de raming met een belangrijk bedrag, n 1. f 58.540,96s, overschrijden. Dit groote verschil vindt zijn oorzaak in den na den datum van vaststelling der begrooting plaats gehad hebbenden inbreng van gronden, waarbij verschillende groote complexen Commissie van taxatie en Advies voor het Grondbedrijf. Deze Commissie bestond uit de Heeren: S. de Clereq, I. Godee en J. P. Thierry, die by Raadsbesluit van 1 October 1917 (Bijlage No. 1226) voor een tijdvak van twee jaren als lid dier Commissie werden benoemd. fc. Bemoeiingen van derden inzake erfpachtsuitgiften. In 1918 kwamen eenige uitgiften tot stand door bemid deling van tusschenpersonen, aan wien de gebruikelijke makelaarsprovisie voor hunne bemoeiingen werden toegekend. VERSLAG STADSONTWIKKELINGEN VOLKSHUISVESTING. KV*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 775