28 4 F bij den inbreng overbelast bleken te zyn, zoodat rente en aflossing inzake deze complexen uit den gewonen dienst moesten worden gekweten. Zooals reeds vermeld overtreffen de inkomsten de ramings- cijfers met een bedrag van f 58.540,96s. Eensdeels is dit het gevolg van een hoogere huuropbrengst (n.l. f 28.820,97 meer dan de raming) in verband metmeer- genoemden inbreng, overigens spruit het verschil voort uit een hoogere opbrengst aan erfpachtscanon. De erfpachten toch brachten f 26.169,48s meer op dan was geraamd. De exploitatieuitgaven bedragen volgens de rekening f 89.455,36s; geraamd was f 71.540,—, zoodat de begrooting overschreden wordt met een bedrag van f 17.895,36s. Voor een groot deel komt deze overschrijding op rekening van den post onderhoud, welke geraamd was op f,8.926, doch volgens de rekening beloopt f 18.911,67. Deze overschrijding moet worden toegeschreven aan de stijging der prijzen van materialen en van arbeidsloon. Ook de grond-, waterschaps- en polderlasten overtreffen de raming en wel met een bedrag van f 1.293,83s in ver band met meergenoemden inbreng van gronden: De post bureau- en administratiekosten overschrijdt de begrooting met een bedrag van f 4.622,14 als gevolg van uitbreiding van personeel. Wegens rente van gestorte waarborgsommen werd f 826,89 meer betaald dan op de begrooting was uitgetrokken. Als gevolg van een hoogere opbrengst aan erfpachtscanon dan geraamd was, overschrijden de uitkeeringen aan het erfpachtsfonds den betrekkeljjken begrootingspost met een bedrag van f 2.634,56. By de samenstelling der begrooting voor 1918 was niet gerekend op bijschrijving van het nadeelig saldo op den buitengewonen dienst van dat jaar uit een leening, welke zooals thans het geval is met disagio geplaatst is. In verband hiermede moest op den gewonen dienst worden gebracht als aflossing, welke niet mag worden bygeschreven, het disagio ter zake van de bygeschreven aflossing ten bedrage van f 7.557, Onder de raming bleven de postentaxatiekosten, reclame- en advertentiekosten, commissieloon, enz., rente met bedragen van respectievelijk f 24,96, f 936,95, f 281,16 en f 192,63. Het nadeelig saldo van den buitengewonen dienst, geraamd op f 7OO.Ö37,bedraagt blykens de rekening f 1.102.705,24s of wel f 402.668,245 meer dan de raming. De inkomsten, welke „pro memorie” waren uitgetrokken, bedragen blykens de rekening in totaal f 185.574,en wel f 184.950,wegens opbrengst van verkochte eigendommen 1 6^ VERSLAG STADSONTWIKKELINGEN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 776