29 IV. Gemeentelijke Woningdienst. woningen in aan bouw. A. Woningbouw. De systematische bemoeiingen met de ■woningproductie, met welker voorbereiding in 1914 een aan vang werd gemaakt, werden in 1918 krachtig voortgezet. Het aantal in gebruik genomen nieuwe Gemeentewoningen bedroeg in 1913 1914 1915 81 1916 74 1917 429 1918 712 Op 31 December 1918 waren buitendien 917 Gemeente- en f 624,zynde een uitkeering van de Gemeente in ver band met den verkoop van een overbelast terrein, n.l. het ver schil tusschen leeningsschuld en boekwaarde van dit terrein. Genoemd bedrag, ad f 185.574,is echter wederom als uitgave geboekt op den buiten gewonen dienst, n.l. f89.437,— als buitengewone aflossing van leeningsschuld, f 5.215,— en als aflossing van kapitaal en f 90.922,als uitkeering aan het reservefonds. Het nadeelig saldo bestaat derhalve uit kosten van aanleg en by te schryven leeningsrente en aflossing. De kosten voor aanleg waren voor „memorie” uitgetrokkenblijkens de rekening hebben ze bedragen f 472.522,56s. De by te schry- ven leeningsrente en aflossing blyven derhalve, niettegen staande de hoogere batige saldi op den gewonen dienst van de districten, welke ter berekening van de byschrijving in mindering komen van rente en aflossing, in totaal f 69.854,32 beneden de raming, de oorzaak hiervan ligt in de navol gende omstandigheid: Bij de samenstelling der begrooting van 1918 moest reke ning gehouden worden ter berekening van rente en aflos sing over 1918 met de bijschryving over 1917. Aangenomen is destijds, dat deze byschryving zou plaats vinden uit de leening 1916, waarvan in 1918 wordt afgelost. Aangezien echter vóór den datum van uitkeering door de Gemeente van het nadeelig saldo van den buitenge'wonen dienst van 1917 een nieuwe leening is geplaatst en wel de 4*/2 leening van 1918, heeft de bijschrijving feitelijk plaats gehad uit laatstgenoemde leening, waarvan de eerste aflos sing volgens het aflossingsplan in 1919 moet geschieden. 65 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 777