31 B. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^ „De z.g. semi-permanente woningen, althans die, welke te ’s-Gravenhage zijn gesticht, zijn naar de meening van den ondergeteekende in geen enkel opzicht met noodwoningen gelijk te stellen, maar zijn blyvende woningen met eenigs- zins korteren levensduur, dan de gebruikelijke blyvende woningen. Zij voldoen evenwel uit het oogpunt van soliditeit aan alle redelyk te stellen eischen; zij bieden behoorlijke woonruimte en vormen een uiterlijk bekoorlijke wyk. Zij hebben den bouw van langer blijvende woningen allerminst tegengehouden en het mogelijk gemaakt, dat sneller en tegen redelijke kosten voor velen eene goede huisvesting werd gevonden”. Bij gebreke van daartoe geschikt opgehoogd terrein kon voorloopig met den bouw van woningen van lichte constructie niet worden voortgegaan. Ten einde den bouw van woningen van lichte constructie opnieuw mogelijk te maken, werd in de Raadsvergaderingen van 15 April en 4 Juni 1918 besloten tot onteigening van ter reinen tusschen de Laak en Broeksloot en werd in de ver gadering van 15 Juli 1918 een crediet beschikbaar gesteld voor de ophooging van een gedeelte der benoodigde terreinen. Behalve aan den bouw van woningen werd de aandacht gewijd aan den bouw van inrichtingen van algemeen belang, welke in ardeidswijken van grooten omvang noodzakelijk zyu. O. m. werd een voorloopig ontwerp gemaakt voor den bouw van een badhuis in de wyk aan den Laakweg (West) en voor een badhuis, gecombineerd met een gemeenschappelijk waschhuis en een speelplaats in de wijk aan den Trekweg. Ten behoeve van den in te richten onderhoudsdienst der Gemeentewoningen werd voorbereid de stichting van een centraal-magazyn met werkplaats en dienstwoningen aan de Slachthuiskade en van een tiliaalinriehting aan de Treiler- straat te Scheveningen. Voor beide inrichtingen werden voorloopige ontwerpen gemaakt. Voorts werd een ontwerp opgemaakt voor een steenen barak voor de huisvesting van dakloozen. By Raadsbesluit van 23 December werd voor den bouw van deze barak een bedrag van f 97.100.beschikbaar ge steld en werd besloten, de barak na voltooiing in gebruik te geven aan de Vereeniging „Tehuis voor onbehuisden”. De bouw van deze barak werd opgedragen aan de firma Warff’emius Co. Aankoop van woningen ter Exploitatie in het belang der Volkshuisvesting. Krachtens Raadsbesluit van 18 Maart 1918 werd aan gekocht een complex arbeiderswoningen, bestaande uit de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 779